Uitgangspunten en Financieel perspectief 2022-2026

Deze Perspectievennota 2023-2026 biedt een meerjarenperspectief dat dient als basis voor de begroting 2023 e.v. Belangrijkste uitgangspunt is dat het college het principe hanteert dat de begroting meerjarig structureel sluitend moet zijn.

Deze perspectievennota is onder bijzondere omstandigheden tot stand gekomen. Vanwege de lange kabinetsformatie was het ten tijde van het opstellen van deze nota in grote mate nog onduidelijk in hoeverre de nieuwe kabinetsplannen tot wijzigingen in die financiële situatie gaan leiden. Het college heeft gemeend niet op de feiten vooruit te moeten lopen, en slechts te doen wat noodzakelijk is, in afwachting van de richting en middelen die het kabinet mee geeft. Daarnaast zijn vlak voor het opstellen van deze perspectievennota de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college aangetreden. De ambities uit het coalitieakkoord zijn tegelijk met deze perspectievennota uitgewerkt in een collegewerkprogramma. Verder uitwerking van deze ambities de komende jaren zullen mogelijk tot extra uitgaven gaan leiden

Dit alles bij elkaar maakt dat deze Perspectievennota beleidsmatig een beknopte rapportage is geworden, die  naar mening van het college evenwel een solide basis vormt voor (het opstellen van) de Programmabegroting 2023 e.v. Dat laatste is vooral te danken aan de positieve invloed van de meicirculaire op de gemeentelijke financiën de komende jaren.  Vooralsnog is dit echter van relatief korte duur. Het kabinet heeft nog geen oplossing gepresenteerd voor 2026, wanneer de algemene uitkering in het gemeentefonds terugvalt ten opzichte van voorgaande jaren. Desalniettemin laat het meerjarenperspectief in deze nota de verwachting zien dat we ook voor de jaarschijf 2026 een structureel sluitende begroting kunnen opstellen.

 

Bij deze perspectievennota is geen begrotingswijziging nodig. De mutaties voor 2022 zullen in de voorgesteld begrotingswijziging behorende bij de tweede kwartaalrapportage verwerkt worden. De meerjarige begrotingswijzigingen worden, na vaststelling van de perspectievennota door de gemeenteraad, opgenomen worden in de later dit jaar vast te stellen Programmabegroting 2023-2026

Overzicht Financieel Perspectief 2022-2026

Terug naar navigatie - Overzicht Financieel Perspectief 2022-2026
Begrotingssaldo d.d. 11 november 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Totaal € 1.221.362 € 102.479 € 452.278 € 761.887 € 1.225.437
Structureel € 459.362 € 365.479 € 399.278 € 701.887 € 1.120.221
TUSSENTIJDSE BESLUITVORMING t/m 19 mei 2022 S/I 2022 2023 2024 2025 2026
Eerste kwartaalrapportage 2022 Incidenteel deel 2022 I € -384.642 € - € - € - € -
Eerste kwartaalrapportage 2022 structureel deel 2022 S € -311.986 € - € - € - € -
Privatisering tennispark (excl. Clubgebouw) Hoogerheide TV Mattemburgh S € 10.832 € 8.937 € 8.937 € 17.857 € 13.133
MJOP gebouwenbeheer 2022-2025 S € -313.975 € -313.975 € -313.975 € -313.975 € -313.975
Meerjarige voorstellen n.a.v. 3e kwartaalrapportage 2021 S € -11.680 € -11.680 € -11.680 € -11.680 € -11.680
Grondexploitatie Bergsestraat - sportpark Huijbergen S € 21.557 € 27.293 € 23.843 € 27.406 € 28.731
Aanbesteding accountantsdiensten S € -5.536 € -7.966 € -7.966 € -7.966 € -7.966
€ -995.430 € -297.391 € -300.841 € -288.358 € -291.757
Begrotingssaldo d.d. 19 mei 2022 2022 2023 2024 2025 2026
Totaal € 225.932 € -194.912 € 151.437 € 473.529 € 933.680
Structureel € -151.426 € 68.088 € 98.437 € 413.529 € 828.464
Effect meicirculaire 2022 2022 2023 2024 2025 2026
Totaal € 1.043.012 € 2.043.833 € 3.563.620 € 4.662.809 € 2.038.715
Structureel € 920.000 € 1.431.000 € 1.695.000 € 2.072.000 € 2.038.715
Effect voorstellen PPN 2023-2026 2022 2023 2024 2025 2026
Totaal € - € -1.549.229 € -2.029.729 € -2.227.282 € -2.296.765
Structureel € - € -1.544.469 € -2.029.729 € -2.227.282 € -2.296.765
Effect Collegewerkprogramma 2022-2026 2022 2023 2024 2025 2026
Totaal € -35.000 € -345.000 € -60.000 € - € -
Structureel € - € - € - € - € -
Totaal effect (Meicirculaire 2022 + Perspectievennota 2023-2026 + Collegewerkprogamma 2022-2026) 2022 2023 2024 2025 2026
Totaal € 1.008.012 € 149.604 € 1.473.891 € 2.435.527 € -258.050
Structureel € 920.000 € -113.469 € -334.729 € -155.282 € -258.050
Begrotingssaldo meerjarenperspectief Perspectievennota 2023-2026 2022 2023 2024 2025 2026
Totaal € 1.233.944 € -45.308 € 1.625.328 € 2.909.056 € 675.630
Structureel € 768.574 € -45.381 € -236.292 € 258.247 € 570.414