1. Financiële doorkijk Perspectievennota

1.1 Algemeen

Terug naar navigatie - 1.1 Algemeen

Deze Perspectievennota 2025-2028 biedt een meerjarenperspectief dat dient als basis voor de begroting 2025 en verder. Belangrijkste uitgangspunt is dat het college van B&W het principe hanteert dat de begroting meerjarig sluitend moet zijn. Het financieel vertrekpunt voor deze Perspectievennota wordt gevormd door het meerjarig begrotingsresultaat zoals vastgesteld met de Programmabegroting 2024 op 9 november 2023. Nadat de financiële ruimte gedefinieerd is, doordat sindsdien genomen besluiten met betrekking tot het begrotingsresultaat en het effect van de meicirculaire 2024 zijn verrekend, worden per programma het incidentele en structurele effect van de voorgestelde mutaties voor de komende jaren in beeld gebracht. 

1.2 Begrotingsresultaat na de laatste begrotingswijzigingen vastgesteld door de gemeenteraad, de al genomen collegebesluiten en de decembercirculaire 2023

Terug naar navigatie - 1.2 Begrotingsresultaat na de laatste begrotingswijzigingen vastgesteld door de gemeenteraad, de al genomen collegebesluiten en de decembercirculaire 2023

In onderstaande tabel is het verloop van het begrotingsresultaat te lezen sinds het vaststellen van de Programmabegroting 2024. Na deze vaststelling heeft de gemeenteraad tot begrotingswijzigingen besloten die een effect hebben op het begrotingsresultaat. Ook heeft het college van B&W sinds het vaststellen van de Programmabegroting 2024 besluiten genomen met een effect op het meerjarig begrotingssaldo en is de decembercirculaire 2023 verwerkt.

MEERJARIG BEGROTINGSRESULTAAT (9 november 2023) 2024 2025 2026 2027 2028
Totaal € 2.013.512 € 2.735.402 € -586.571 € 135.941 € 11.904
Structureel (2024 incl. correctie toezichthouder) S € 1.953.000 € 2.386.402 € -849.571 € -282.059 € 11.904
RAADSBESLUITEN T/M APRIL 2024 2024 2025 2026 2027 2028
Gemeentelijk Waterprogramma S € 130.025 € 125.300 € 130.025 € 125.300 € 125.300
Grondexploitatie Kromstraat* I € -55.468 € - € - € - € -
Berging Brede School S € -833 € -833 € -833 € -833 € -833
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen S € 52.008 € 15.421 € 33.030 € 52.746 € 62.175
COLLEGEBESLUITEN T/M APRIL 2024 2024 2025 2026 2027 2028
Loonstijging CAO Gemeenten S € -180.638 € -180.638 € -180.638 € -180.638 € -180.638
Opvang statushouders verlengen huurovereenkomst S € 34.167 € 29.167 € 47.159 € 78.711 € 78.711
Woningbouwmonitor S € -3.004 € -3.004 € -3.004 € -3.004 € -3.004
Convenant onderhoud Grenspalen S € -2.500 € -2.500 € -2.500 € -2.500 € -2.500
Effect Decembercirculaire 2023 op Begrotingssaldo 2024 2025 2026 2027 2028
Totaal S € 305.165 € - € - € - € -
Effect Meicirculaire 2024 op Begrotingssaldo 2024 2025 2026 2027 2028
Totaal € -97.065 € 346.670 € 1.864.989 € 1.821.031 € 1.785.531
Structureel S € -54.467 € 382.433 € 1.864.989 € 1.821.031 € 1.785.531
BEGROTINGSRESULTAAT Voor voorstellen PN2025-2028 2024 2025 2026 2027 2028
Totaal € 2.195.369 € 3.064.985 € 1.301.657 € 2.026.754 € 1.876.646
Structureel € 2.232.923 € 2.751.748 € 1.038.657 € 1.608.754 € 1.876.646

1.3 Effecten meicirculaire 2024

Terug naar navigatie - 1.3 Effecten meicirculaire 2024

In bovenstaande tabel is het effect van de meicirculaire 2024 op het begrotingsresultaat weergegeven. Hieronder wordt de totstandkoming van het dit effect weergegeven op het begrotingssaldo.

I/S 2024 2025 2026 2027 2028
Beginstand na decembercirculaire 2023 € 42.140.769 € 42.235.881 € 38.664.899 € 38.865.764 € 39.048.973
a Ontwikkeling Algemene Uitkering (o.a. Accres) S € -875.179 € -38.095 € 881.951 € 799.445 € 843.169
b Loon- en Prijscompensatie S € 777.368 € 709.818 € 537.029 € 585.415 € 508.314
c Schrappen oploop opschalingskorting S € - € - € 699.479 € 693.055 € 688.487
d Afrekening BTW Compensatiefonds 2023 S € -97.376 € - € - € - € -
e Mutaties hoeveelheden maatstaven S € 142.186 € -323.503 € -253.060 € -256.473 € -258.816
f Basisregistratie Personen (BRP) experiment I € 2.375 € - € - € - € -
g Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden S € 28.883 € 28.481 € 26.831 € 27.056 € 27.272
h Werkdrukverlaging jeugdbescherming S € 33.996 € 33.207 € 31.284 € 31.547 € 31.798
i Voogdij 18+ S € - € 34.409 € 32.416 € 32.688 € 32.948
j Compensatieregeling niet beoogde kosten jeugdzorg I € -31.632 € - € - € - € -
k Besparingsverlies Jeugd S € - € 535.763 € - € - € -
l Wmo hulpmiddelen I € 5.872 € 8.473 € - € - € -
m Landelijke Vreemdelingen Voorziening I € -14.081 € - € - € - € -
n Suppletie-uitkering Bommenregeling I € 329.096 € - € - € - € -
o Maatschappelijke begeleiding (DU) I € 4.740 € - € - € - € -
p Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU) S € 8.430 € 8.430 € 8.430 € 8.430 € 8.430
q Uitvoeringskosten Omgevingswet I € 133.486 € - € - € - € -
r Uitvoeringskosten Lbv en Lbv-plus I € 6.514 € - € - € - € -
s Gemeentelijke Anti-Discriminatie voorziening I € 3.115 € - € - € - € -
t Integratieuitkering Participatie S € 304.218 € 209.030 € 210.695 € 212.343 € 210.446
u Armoedebestrijding Kinderen S € - € 1.169 € 1.169 € 1.169 € 1.169
v Handhaving energielabel C kantoren S € - € - € 348 € 351 € 354
W Diversen S € -1.466 € -1.550 € -758 € -762 € 4.023
Totaal Mutatie algemene Uitkering Meicirculaire 2024 € 760.545 € 1.205.632 € 2.175.814 € 2.134.264 € 2.097.594
Structurele mutatie € 321.060 € 1.197.159 € 2.175.814 € 2.134.264 € 2.097.594
Oormerken Lasten
f Basisregistratie Personen (BRP) experiment I € -2.375 € - € - € - € -
g Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden onderdeel Schuldhulp S € -28.883 € -15.000 € -15.000 € -15.000 € -15.000
g Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden Onderdeel Minimabeleid S € -13.481 € -11.831 € -12.056 € -12.272
h Werkdrukverlaging Jeugdbescherming onderdeel Jeugdbescherming S € -16.998 € -16.604 € -15.642 € -15.774 € -15.899
h Werkdrukverlaging Jeugdbescherming onderdeel Jeugdreclassering S € -16.998 € -16.604 € -15.642 € -15.774 € -15.899
i Voogdij 18+ S € - € -34.409 € -32.416 € -32.688 € -32.948
k Besparingsverliesjeugd terugdraaien ingeboekte bezuiniging S € - € -500.000 € - € - € -
k Besparingsverlies jeugd compensatie is groter dan ingeboekte bezuiniging I € - € -35.763 € - € - € -
l WMO hulpmiddelen Rolstoelen I € -2.936 € -4.237 € - € - € -
M Wmo hulpmiddelen Vervoersvoorzieningen I € -2.936 € -4.237 € - € - € -
n Suppletie-uitkering Bommenregeling inzet ter dekking kosten derden I € -329.096 € - € - € - € -
o Maatschappelijke Begeleiding I € -4.740 € - € - € - € -
p Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU) S € -8.430 € -8.430 € -8.430 € -8.430 € -8.430
q Uitvoeringskosten Omgevingswet I € -133.486 € - € - € - € -
r Uitvoeringskosten Lbv en Lbv-plus I € -6.514 € - € - € - € -
s Integratieuitkering Participatie deel WSW S € -273.661 € -176.089 € -175.372 € -174.637 € -170.359
s Integratieuitkering Participatie deel Beschut Werk S € -1.446 € -12.044 € -22.707 € -33.369 € -43.903
s Integratieuitkering Participatie deel Reintegratie S € -29.111 € -20.897 € -12.616 € -4.337 € 3.816
v Armoedebestrijding Kinderen S € - € -1.169 € -1.169 € -1.169 € -1.169
Totaal te oormerken € -857.610 € -858.962 € -310.825 € -313.233 € -312.063
Structureel te oormerken € -375.527 € -814.726 € -310.825 € -313.233 € -312.063
Effect Meicirculaire 2024 op begrotingssaldo 2024 2025 2026 2027 2028
Totaal € -97.065 € 346.670 € 1.864.989 € 1.821.031 € 1.785.531
Structureel € -54.467 € 382.433 € 1.864.989 € 1.821.031 € 1.785.531

1.4 Voorgestelde mutaties meerjarenperspectief 2025-2028 en effect op het begrotingssaldo

Terug naar navigatie - 1.4 Voorgestelde mutaties meerjarenperspectief 2025-2028 en effect op het begrotingssaldo
Voorstellen Perspectievennota 2025-2028 2024 2025 2026 2027 2028
Programma 1 - Sociaal Domein
structureel € -1.567.636 € -1.679.377 € -1.645.987 € -1.614.581
incidenteel € -154.417 € -16.916 € - € -
Totaal € -1.722.053 € -1.696.293 € -1.645.987 € -1.614.581
Programma 2 - Ruimte
structureel € -119.646 € -121.578 € -115.574 € -113.850
incidenteel € -120.017 € -27.519 € - € -
Totaal € -239.663 € -149.097 € -115.574 € -113.850
Programma 3 - Leefomgeving
structureel € -57.865 € -70.365 € -75.005 € -75.005
incidenteel € -125.000 € -100.000 € - € -
Totaal € -182.865 € -170.365 € -75.005 € -75.005
Programma 4 - Economie
structureel € - € - € - € -
incidenteel € - € - € - € -
Totaal € - € - € - € -
Programma 5 - Bestuurskracht
structureel € -219.895 € -314.163 € -326.298 € -506.360
incidenteel € -4.983 € 19 € - € -
Totaal € -224.878 € -314.144 € -326.298 € -506.360
Totaal structureel € -1.965.042 € -2.185.483 € -2.162.864 € -2.309.796
Totaal incidenteel € -404.417 € -144.416 € - € -
TOTAAL Voorstellen Perspectievennota € -2.369.459 € -2.329.899 € -2.162.864 € -2.309.796
SALDO BEGROTINGSRESULTAAT na voorstellen 2024 2025 2026 2027 2028
Totaal € 2.195.369 € 695.526 € -1.028.242 € -136.110 € -433.150
Structureel € 2.232.923 € 786.706 € -1.146.826 € -554.110 € -433.150

De voorstellen in deze Perspectievennota leiden tot een structureel en reëel evenwicht in 2025. Hiermee wordt voldaan aan de eisen van de provincie als toezichthouder voor repressief toezicht (toezicht achteraf).  Dit is anders dan in andere jaren, waarbij de provincie stelt dat ook het laatste jaar
van het meerjarenperspectief ‘structureel’ sluitend dient te zijn. 

Vanwege onzekerheden omtrent het zogenoemde ‘Ravijnjaar 2026’ en de onzekerheden omtrent het gemeentefonds in relatie tot het nieuwe kabinet heeft de provincie de eisen voor het financieel toezicht versoepeld tot het moment dat er duidelijkheid is.

Het meerjarenperspectief 2026-2028 is op dit moment niet sluitend. Voor de volledigheid merken wij hierbij op dat in de Perspectievennota nog géén indexering van de inkomsten is opgenomen. Bij het opstellen van de begroting 2025 zullen wij voorstellen doen om te komen tot een meerjarig sluitend
perspectief.

Hierna volgt per programma een toelichting op de voorgestelde mutaties in de periode 2025-2028.