Conclusie en aandachtspunten

De Financiële tussenrapportage eerste kwartaal 2022 sluit met een aan het einde van het jaar verwacht jaarrekeningresultaat van - € 355.629. 

Met nadruk vermelden we daarbij dat dit de stand per 1 april 2022 betreft en deze een indicatie geeft van het te verwachten jaarrekeningresultaat.

Dat de huidige verwachting negatief uitvalt komt met name door het verschuiven van de verwachte winst uit een grondexploitatie á 490.000 euro van 2022 naar een later (nog te bepalen) jaar. Dit is terug te zien in programma 2.

Daarnaast stijgen de kosten voor WMO voorzieningen weer sterker dan verwacht. Dit betreft met name programma 1 Sociaal Domein en product 1.4 Maatschappelijke ondersteuning.  Dit tekort ontstaat binnen de uitvoeringsbudgetten, namelijk de subproducten WMO-huishoudelijke ondersteuning, WMO-Hulpmiddelen, Vervoer en Woonvoorzieningen en WMO begeleiding zorg in natura.

Tenslotte is er ook rekening gehouden met de stijging van de energiekosten voor 2022 naar aanleiding van de energiecrisis. Ten opzichte van voorgaand boekjaar zijn de prijzen 2022 met factor 1,6 gestegen.  Met deze factor worden de bestaande energiebudgetten 2022 opgehoogd. Op meerdere producten staan deze energiekosten begroot. Dit heeft overall een negatief effect van afgerond € 185.000. Een deel kan worden toegerekend aan de voorziening riolering, namelijk een bedrag van € 33.000. Daarmee is het overall resultaateffect € 152.000, te verdelen over de volgende programma's (immers de gemeentelijke accommodaties zijn verdeeld binnen de programmabegroting afhankelijk van de functie van het gebouw):

Programma 1     €   2.550
Programma 2    €  27.200
Programma 3    €  70.648
Programma 4   €      3.900
Programma 5    €  47.702
Totaal                  € 152.000

Hoe meerjarig met deze casus wordt omgegaan wordt nader uitgewerkt in de komende perspectievennota 2023-2026.  Het is nu te lastig in te schatten wat de invloed van de oorlog in Oekraïne is op de energieprijzen.