Programma 2. Ruimte

Totaaloverzicht programma 2

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht programma 2

In onderstaande tabel betreffen de kolommen 1 tot en met 4 de cijfers zoals op 1 april jl. geregistreerd in het financiële pakket. Kolom 5 betreft een prognose welke niet uit het financiële pakket komt maar gebaseerd is op verwachtingen. 

Totaaloverzicht per product
Product Bedrag Begroot (1) Bedrag Werkelijk (2) Bedrag rechten en verplichtingen (3) Stand per 1 april 2022 (4) Prognose afwijking van de begroting (5)
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken 578.317 168.177 404.389 -5.750 -27.500
2.2 Grondbeleid 669.735 -73.780 513.318 -230.197 -334.751
2.3 Recreatie en toerisme -153.247 -41.325 -113.393 -1.471 0
2.4 Sport en evenementen -1.127.187 -809.868 -222.752 94.567 -53.248
Totaal -32.382 -756.796 581.562 -142.852 -415.499

2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken

Terug naar navigatie - 2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken

De aanbesteding voor het beoordelen van aanvragen omgevingsvergunning bouw leidt tot hogere kosten dan begroot.  Daarnaast is met het uitstellen van de inwerkingtreding van Omgevingswet ook de Wet kwaliteitsborging niet in werking getreden. Hierdoor komt de technische beoordeling van categorie 1 bouwwerken ook dit jaar nog geheel voor onze rekening. Ingeschat wordt dat de huidige begroting onvoldoende zal zijn. Vooralsnog wordt geprognotiseerd dat er sprake zal zijn van een overschrijding van € 20.000.

De verwachting is dat geprognotiseerde legesinkomsten vooralsnog representatief zijn. Hierbij wordt de volgende kanttekening geplaatst. Het onderdeel baten omgevingsvergunning is samengesteld uit leges bouwaanvragen en leges vooroverleg bouwvergunning. Door de afspraken die zijn gemaakt inzake de voorbereidingen op de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal het aantal legesinkomsten voor UVRO’s (principe uitspraak) in 2022 nihil zijn. Dit betekent dat het geprognotiseerde legesbedrag voor deze legesinkomsten niet gehaald zal worden in 2022. Ingeschat wordt dat dit op kan lopen tot 6000 euro. Door het uitstellen van de inwerkingtreding van Omgevingswet en hiermee ook de Wkb zullen de geprognotiseerde legesinkomsten op het onderdeel leges bouwaanvragen wel worden gehaald en de verwachting nu is dat deze overschrijding op dat onderdeel de onderschrijding op het onderdeel leges vooroverleg bouwvergunning zal corrigeren. 

Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) verzorgt voor de gemeente de starters- en stimuleringsleningen. Het SVn is in 1996 opgericht en heeft de deelnemersovereenkomst sindsdien niet meer gewijzigd. Het SVn heeft daarom recent een nieuwe deelnemersovereenkomst opgesteld.  Over de jaren 2017 tot en met 2019 kende SVn negatieve financiële resultaten. Om weer zwarte cijfers te kunnen schrijven en daarmee de continuïteit van de dienstverlening veilig te stellen is onder andere de beheervergoeding aangepast. Naast de al bestaande variabele beheervergoeding van 0,5 procent over de uitstaande schuldrest, wordt er een vaste jaarlijkse vergoeding geïntroduceerd voor de basis-dienstverlening. De jaarlijkse beheervergoeding voor de gemeente Woensdrecht wordt geraamd op € 7.500. Van het SVn wordt jaarlijks een rentevergoeding ontvangen over de uitstaande leningen. De rentevergoeding is opgenomen in Programma 5. Bestuurskracht. 

2.2 Grondbeleid

Terug naar navigatie - 2.2 Grondbeleid

De ontwikkeling van de hoek Scheldeweg/Onderstal zal dit jaar niet via de Wro worden opgepakt. De in 2022 geplande opbrengsten van € 490.000 i.v.m. de verkoop van deze gronden wordt niet. Deze opbrengsten verschuiven naar een later - nog te bepalen - jaar.

Door wijzigingen in de kosten en opbrengsten van de grondexploitatie Noordrand Ossendrecht en Centrum Hoogerheide worden dit jaar een hogere winstuitnames van € 112.000 resp. € 43.000 verwacht. De hogere winstuitname van de grondexploitatie Centrum Hoogerheide wordt (via Programma 5. Bestuurskracht) toegevoegd aan de bestemmingsreserve 'Ter dekking van kapitaallasten' voor het afdekken van de afschrijvingslasten van de gerealiseerde nieuwbouw van de brandweerkazerne / gemeentewerf aan de Doelstraat in Hoogerheide.

2.4 Sport en evenementen

Terug naar navigatie - 2.4 Sport en evenementen

Gymzaal Bloemenlaan
De verwachting is, dat door het stoppen of door de afname van minder uren van diverse verenigingen, de huurinkomsten € 4.000 lager uitvallen. 

Sport- en tennisparken
Bij twee tennisparken en bij sportpark De Boshoek in Putte is extra onderhoud noodzakelijk om de banen en velden op het gewenste niveau te brengen. De onderhoudsachterstand is te groot.  Geraamde extra kosten (afgerond) € 14.000.  Bezien wordt of er sprake is van een structurele of eenmalige situatie. 

De gemeenteraad heeft in februari 2022 de grondexploitatie Bergsestraat - sportpark Huijbergen vastgesteld. Met de vaststelling van de grondexploitatie zijn een aantal vervangingsinvesteringen van het sportpark Huijbergen, welke opgenomen zijn in het MJOP Buitensportaccommodaties 2021-2024 (en vastgesteld door de gemeenteraad in april 2021), komen te vervallen. De vervangingsinvesteringen zijn opgenomen in de grondexploitatie. Door het vervallen van de investeringen uit het MJOP komen de bijbehorende afschrijvingslasten te vervallen. Dit levert een financieel voordeel op voor de programmabegroting van € 21.500.

De rest van het tekort op dit product wordt met name veroorzaakt door hogere energiekosten. We verwijzen hier graag naar de conclusies en aandachtspunten verderop in deze rapportage voor een korte toelichting hierop.