Programma 5. Bestuurskracht

Totaaloverzicht programma 5

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht programma 5

In onderstaande tabel betreffen de kolommen 1 tot en met 4 de cijfers zoals op 1 april jl. geregistreerd in het financiële pakket. Kolom 5 betreft een prognose welke niet uit het financiële pakket komt maar gebaseerd is op verwachtingen. 

Totaaloverzicht per product
Product Bedrag Begroot (1) Bedrag Werkelijk (2) Bedrag rechten en verplichtingen (3) Stand per 1 april 2022 (4) Prognose afwijking van de begroting (5)
5.1 Openbare orde en veiligheid -1.918.711 -1.052.703 -861.290 4.717 200
5.2 Handhaving -240.286 -27.494 -207.860 4.933 -2.885
5.3 Dienstverlening en burgerzaken 111.694 11.418 104.102 3.827 0
5.4 Samenwerking en besturen -1.909.116 -734.278 -1.044.781 130.057 -80.630
5.5 Financiën 32.605.351 31.650.833 2.584.677 1.630.159 246.582
5.6 Belastingen en heffingen 5.528.141 -377.078 5.889.693 -15.526 0
5.7 Informatievoorziening en automatisering -213.374 -54.929 -158.195 250 0
5.8 Overhead -8.029.695 -2.865.507 -4.676.984 487.203 86.430
5.9 Personeel en organisatie -330.037 -127.091 -582.808 -379.862 -366.279
5.10 Communicatie -36.500 -12.012 0 24.488 0
5.11 Juridische zaken -7.265 -2.225 0 5.040 0
Totaal 25.560.202 26.408.935 1.046.554 1.895.287 -116.582

5.2 Handhaving

Terug naar navigatie - 5.2 Handhaving

In de loop van het jaar zullen er besluiten genomen worden in het kader van de BOA-capaciteit. Dit kan leiden een extra last waarvan de hoogte op dit moment nog niet exact duidelijk is. 

Daarnaast is in deze rapportage begrotingtechnisch de herijking van de OMWB budgetten 2022 verwerkt naar aanleiding van het nieuwe OMWB-werkprogramma. Dit leidt op dit product tot een kleine verruiming van de budgetten.

5.4 Samenwerken en besturen

Terug naar navigatie - 5.4 Samenwerken en besturen

Met het aantreden van het nieuwe college ontstaat er een tijdelijke uitkeringsverplichting voor een oud-wethouder tot het moment dat hij zijn pensioen vanuit de APPA-voorziening gaat ontvangen. De kosten van deze overbrugging zijn meegenomen in deze kwartaalrapportage. Dit leidt tot niet begrote extra kosten. Daarnaast is in deze kwartaalrapportage rekening gehouden met een uitbreiding van het aantal fte wethouders. 

5.5 Financiën

Terug naar navigatie - 5.5 Financiën

Op dit product wordt een overschot verwacht. Dit overschot wordt vooral veroorzaakt door een positief effect van de decembercirculaire 2021. Daarnaast is de te ontvangen rentevergoeding van SVn iets hoger dan begroot.

Meerwerk accountantscontrole
Door het toegenomen aantal specifieke uitkeringen (SPUK's) heeft de accountant meer werk aan de controle van de SiSa-bijlage voor de jaarrekening 2021 dan voorzien. Dit meerwerk wordt conform het contract doorbelast aan de gemeente.

Coronabudget
In dit product wordt ook het coronabudget verantwoord. In dit product zijn deze middelen budgetneutraal opgenomen. We verwachten immers gereserveerd budget ook uit te geven. Verderop in deze rapportage is een aparte paragraaf opgenomen, waarin de stand van zaken nader wordt toegelicht.

Vluchtelingen Oekraïne
Binnen dit product worden ook de kosten met betrekking tot de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne verantwoord. Omdat vanuit het rijk hiervoor compensatie is toegezegd zijn ook deze middelen (net als het coronabudget) in de eindejaarsverwachting budgetneutraal opgenomen.

Mutaties in de reserves
Afgelopen kwartaal hebben zich weinig wijzigingen voorgedaan. De meeste mutaties zaten in de reserve 'Personele veerkracht'.  Deze wordt nader toegelicht bij product 5.9 en in een separate paragraaf.

Decentraal verwerken nieuwe CAO
De meerkosten van de CAO, waarvoor al een reservering was gemaakt in de Programmabegroting 2022 en later ook nog bij de mutaties van de decembercirculaire 2021, zijn in eerste instantie geheel begroot bij product 5.8 overhead. In deze kwartaalrapportage is de doorrekening van de nieuwe CAO verder uitgesplitst naar de desbetreffende functie, afdeling en/of team. Dit leidt in dit product tot een negatief effect.

5.6 Belastingen en heffingen

Terug naar navigatie - 5.6 Belastingen en heffingen

De aantallen WOZ-bezwaarschriften door no-cure-no-pay bureaus stijgen fors. De Belastingdienst West-Brabant gaat hiermee de komende maanden aan de slag. We verwachten dat er een kostenoverschrijding komt. We kunnen die echter nog niet kwantificeren. Naar verwachting kunnen we het financieel effect in een volgende kwartaalrapportage 2022 wel benoemen.

5.8 Overhead

Terug naar navigatie - 5.8 Overhead

I-visie en nieuw prijsmodel Equalitsamenwerking 2023-2026 
Afgelopen jaar is er een nieuw prijsmodel ontwikkeld voor de verbonden partij Equalit, dat beter aansluit op de (lokale) dienstverlening en producten. Met de invoering per 1 januari 2022 is ook een overgangsregeling/solidariteitsfonds ingesteld zodat over een periode van 4 jaar naar de nieuwe bijdrage kan worden toegewerkt. De impact voor onze gemeente valt iets nadelig uit. Meerjarig wordt dit meegenomen in de Perspectievennota 2023-2026. 

Decentraal verwerken nieuwe CAO
Met de programmabegroting 2022 zijn er al structureel extra middelen gereserveerd voor de gevolgen van de nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren. De nieuwe CAO is begin dit jaar vastgesteld. Buiten de eerder gemaakte reservering leidt de nieuwe CAO tot een extra last. Deze is voor 2022 meegenomen in deze rapportage en meerjarig wordt deze meegenomen met de Perspectievennota 2023-2026. In de Meicirculaire 2022 zal compensatie voor de loonstijging bekend worden gemaakt. De gevolgen van de nieuwe CAO waren eerst centraal begroot binnen dit product.  

In bovenstaande alinea's zijn negatieve effecten benoemd. Toch is er op dit product een overall overschot zichtbaar. In deze kwartaalrapportage is de doorrekening van de nieuwe CAO verder uitgesplitst naar de desbetreffende functie, afdeling en/of team. Dit leidt in dit product tot een positief effect.

5.9 Personeel en organisatie

Terug naar navigatie - 5.9 Personeel en organisatie

Personele veerkracht
Afgelopen kwartaal is er beroep gedaan op de reserve 'Personele veerkracht'.  We verwijzen naar paragraaf 'Reserve Personele Veerkracht' waarin de mutaties worden toegelicht. De mutaties treft u aan in de toegevoegde begrotingswijziging bij deze rapportage.

Voormalig personeel
Onze gemeente heeft nog uitkeringsverplichtingen voor 2 voormalige medewerkers. De financiële gevolgen daarvan zijn voor het eerste halfjaar meegenomen in deze rapportage. 

Financiële beheersing
De gemeentelijke fiscale geldstromen (belastingen) zijn een materieel onderdeel van onze financiële geldstromen. Vanaf 2023 stelt de belastingdienst vereisten aan de relatie met en het toezicht op gemeenten. Om de processen en systemen hiervoor goed in te richten is extra budget nodig in 2022. Meerjarig wordt dit meegenomen in de komende Perspectievennota 2023-2026. 

5.11 Juridische zaken

Terug naar navigatie - 5.11 Juridische zaken

Het budget is bestemd voor uitgaven behorende bij de werkzaamheden van de Commissie Bezwaarschriften. De verwachting is dat het nu nog openstaande restantbedrag nodig is voor zittingen in de periode april t/m december 2022, waardoor de eindejaarsprognose op nul uitkomt.