Inleiding

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In onderstaande tabel betreffen de eerste vier kolommen de cijfers zoals op 1 april jl. geregistreerd in het financiële pakket. Kolom 5 betreft een prognose welke niet uit het financiële pakket komt maar gebaseerd is op verwachtingen. 

Totaaloverzicht programma's

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht programma's
Totaaloverzicht programma´s
Product Bedrag Begroot (1) Bedrag Werkelijk (2) Bedrag rechten en verplichtingen (3) Stand per 1 april 2022 (4) Prognose afwijking van de begroting (5)
Sociaal Domein -20.600.131 -4.153.422 -16.796.887 -350.178 -610.919
Ruimte -32.382 -756.796 581.562 -142.852 -415.499
Leefomgeving -4.367.749 -3.267.617 -743.229 356.903 -112.253
Economie 341.063 -1.605.155 1.943.215 -3.003 -22.936
Bestuurskracht 25.560.202 26.408.935 1.046.554 1.895.287 -116.582
Totaal 901.003 16.625.946 -13.968.785 1.756.158 -1.278.189

Toelichting en leeswijzer tabellen

Terug naar navigatie - Toelichting en leeswijzer tabellen

Bovenstaande tabel geeft de cijfers per programma weer voor de totale programmabegroting. In de navolgende paragrafen volgt een uitsplitsing van de programma’s naar de bijbehorende producten. Bovenstaande en navolgende tabellen zijn als volgt te lezen: Bedrag begroot toont het saldo per programma/product zoals dat opgenomen is in de (gewijzigde) programmabegroting 2022. Bedrag werkelijk bevat de uitgaven tot 1 april 2022. Bedrag rechten en verplichtingen bevat het saldo van de vastgelegde nog verwachte inkomsten en uitgaven. Dit alles resulteert in de stand per 1 april 2022. De kolom prognose afwijking van de begroting bevat de verwachte afwijking ten opzichte van het begrotingssaldo (kolom 1).

Prognose resultaat 2022

Terug naar navigatie - Prognose resultaat 2022

In het overzicht hieronder is het verloop van het begrotingssaldo te zien sinds het vaststellen van de Programmabegroting 2022.  Met nadruk vermelden we daarbij dat dit de stand per 1 april 2022 betreft en deze een indicatie geeft van het te verwachten resultaat 2022. 

Begrotingssaldo programmabegroting 2022 € 1.221.362 (A)
Vastgestelde begrotingswijzigingen
Programma 1. Sociaal Domein € 20.718 Diversen
Programma 2. Ruimte € -15.181 Diversen
Programma 3. Leefomgeving € -191.490 MJOP gebouwenbeheer 2022-2025
Programma 4. Economie € -4.715 Diversen
Programma 5. Bestuurskracht € -129.691 MJOP gebouwenbeheer 2022-2025
Totaal begrotingswijzigingen € -320.359 (B)
Begrotingssaldo op 1 april 2022 (A+B) € 901.003 (C)
Nog te verwerken begrotingswijziging
Programma 2. Ruimte € -601.687 Voorziening grondexploitatie Bergsestr. / Sportpark Huijbergen
Programma 5. Bestuurskracht € 623.244 Aanwending algemene reserve voor grondexploitatie Bergsestr./Sportpark Huijbergen
Totaal begrotingswijzigingen € 21.557 (D)
Actueel Begrotingssaldo (C+D) € 922.560 (E)
Begrotingswijzigingen 1ste kwartaalrapportage 2022
Programma 1. Sociaal Domein € -29.358 Diversen
Programma 2. Ruimte € -415.499 Doorschuiven winst grex Onderstal
Programma 3. Leefomgeving € -112.253 Met name stijgende energiekosten
Programma 4. Economie € -22.936 Diversen
Programma 5. Bestuurskracht € -116.582 Met name inzet van de reserve personele veerkracht
Totaal begrotingswijzigingen € -696.628 (F)
Actueel Begrotingssaldo incl. mutaties Q1 (E+F) € 225.932 (G)
Verwacht maar niet opgenomen in de begrotingswijziging
Programma 1. Sociaal Domein € -581.561 Hogere lasten WMO voorzieningen
Programma 2. Ruimte € -
Programma 3. Leefomgeving € -
Programma 4. Economie € -
Programma 5. Bestuurskracht € -
Totaal prognose afwijking van de begroting € -581.561 (H)
Prognose resultaat 2022 (G+H) € -355.629 (I)