Programma 3. Leefomgeving

Totaaloverzicht programma 3

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht programma 3

In onderstaande tabel betreffen de kolommen 1 tot en met 4 de cijfers zoals op 1 april jl. geregistreerd in het financiële pakket. Kolom 5 betreft een prognose welke niet uit het financiële pakket komt maar gebaseerd is op verwachtingen. 

Totaaloverzicht per product
Product Bedrag Begroot (1) Bedrag Werkelijk (2) Bedrag rechten en verplichtingen (3) Stand per 1 april 2022 (4) Prognose afwijking van de begroting (5)
3.1 Landschap en natuur -175 -25 0 150 0
3.2 Milieu & duurzaamheid -295.428 -68.109 -185.131 42.187 885
3.3 Beheer openbaar gebied -2.435.495 -1.891.100 -279.038 265.357 -43.763
3.4 Verkeer en Vervoer -562.799 -425.042 -154.063 -16.307 -33.000
3.5 Monumenten en Cultuur -210.635 -162.816 -51.309 -3.490 -100
3.6 Burger- en overheids-participatie -72.466 -67.571 -17.488 -12.593 0
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties -790.751 -652.954 -56.199 81.598 -36.275
Totaal -4.367.749 -3.267.617 -743.229 356.903 -112.253

3.2 Milieu en duurzaamheid

Terug naar navigatie - 3.2 Milieu en duurzaamheid

Naar verwachting zal er een overschrijding plaatsvinden van het budget duurzaamheid als gevolg van de lopende procedure tegen de vergunning van het windpark Zebra. Dit betreft advocaat- en proceskosten. De hoogte van deze overschrijding is nog niet bekend en zal in een volgende kwartaalrapportage duidelijk worden.  

Verder is in deze rapportage de herijking van de OMWB budgetten 2022 verwerkt naar aanleiding van het nieuwe werkprogramma. Dit leidt op dit product tot een klein overschot.

3.3 Beheer openbaar gebied

Terug naar navigatie - 3.3 Beheer openbaar gebied

Nutsvoorzieningen
Op basis van ervaringen uit het verleden wordt een lagere opbrengst van de leges kabelwerkzaamheden van € 12.500 verwacht.

Wegen, straten en pleinen
Het college stelt voor om een subsidie voor de Leefomgeving (project Woensdrecht Schoon), welke altijd werd verantwoord op product 1.3 Werk en Inkomen / participatie, te verschuiven naar dit product, vanwege de inzet van bijstandsgerechtigden die ingezet worden voor o.a. het ruimen van zwerfafval binnen onze gemeente. 

Openbaar groen
Van uit Programma 5. Bestuurskracht wordt een budget van € 25.000 overgeheveld naar Programma 3. Het extra budget wordt toegevoegd aan het door de raad beschikbaar gestelde budget van € 100.000, met als doel het gewenste onderhoudsniveau van het openbaar gebied te realiseren.

3.4 Verkeer en vervoer

Terug naar navigatie - 3.4 Verkeer en vervoer

Het tekort op dit product wordt  met name veroorzaakt door hogere energiekosten voor openbare verlichting. We verwijzen hier graag naar de conclusies en aandachtspunten verderop in deze rapportage voor een korte toelichting hierop. 

3.6 Burger- en overheidsparticipatie

Terug naar navigatie - 3.6 Burger- en overheidsparticipatie

Er zijn dit jaar voor de organisatie van de verkiezingen meerkosten gemaakt vanwege de coronamaatregelen. Dit heeft tot nu toe geleid tot een tekort van afgerond € 13.000. Op dit product. Nog niet alle facturen voor de organisatie van de verkiezingen zijn ontvangen. Indien de werkelijke meerkosten bekend zijn, zullen deze ten laste van het coronabudget in product 5.5. worden gebracht. Daar is een bedrag van € 47.000 voor deze meerkosten gereserveerd.