Reserve Personele Veerkracht

Verloop Reserve afgelopen kwartaal

Terug naar navigatie - Verloop Reserve afgelopen kwartaal

Met het vaststellen van de Jaarstukken 2020 op 8 juli 2021 heeft de gemeenteraad besloten een reserve personele veerkracht te vormen met een eenmalige storting van € 300.000 vanuit de jaarrekeningresultaatbestemming 2020. Daarbij is tevens besloten een maximum van € 350.000 in te stellen. Mocht de stand van de reserve door de "voeding" hoger uitvallen, valt het meerdere bij de inventarisatie bij de kwartaalrapportage vrij naar de algemene middelen. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid tot het doen van onttrekkingen gedelegeerd aan het college. Daarnaast werd het college opgedragen de verantwoording over dit budget in de P&C-cyclus op te nemen. In deze kwartaalrapportage wordt de stand van zaken per 1 april 2022 weergegeven. 

 

Beginsaldo (maximaal € 350.000) d.d. 1 januari 2022 € 350.000
Benutting/onttrekking o.b.v. besluitvorming:
a) beëindigingsvergoedingen € -17.800
Totaal benutting/onttrekking € -17.800
Saldo 1 april 2022 € 332.200
Voorstellen benutting/onttrekking bij Q1:
b) vervanging langdurig verzuim € -155.000
c) ondersteuning diverse vraagstukken € -69.100
d) tijdelijke invulling € -129.600
€ -353.700
Voorstellen voeding/storting Q1:
e) vrijgevallen budget door vacatureruimte € 169.241
Stand na vaststelling voorgestelde begr.wijziging Q1 € 147.741

Toelichting:
Eind 2021 bleek er dusdanig veel vacature-ruimte over dat de reserve per 01-01-2022 tot het door de raad vastgestelde maximum gevuld kon worden. Het startpunt van de reserve in 2022 bedraagt dus 350.000 euro

Op basis van eerdere besluitvorming volgt uit een beëindiging van een arbeidsovereenkomst een WW-verplichting 2022, welke uit de reserve wordt bekostigd. (a)

Het college stelt voor 4 langdurige verzuimgevallen budget beschikbaar voor vervanging. (b) Daarnaast is in drie gevallen tijdelijk extra ondersteuning georganiseerd (c), namelijk bij het jeugdbeleid, frontoffice en voor het opstellen van het erfgoedbeleid.

Tot slot is tijdelijk geld beschikbaar gesteld om de vertrokken teammanager van team Maatschappelijke Ontwikkeling te vervangen. (d) Dekking vanuit deze reserve betekent dat het reguliere budget voor deze functie vrijvalt en toegevoegd wordt aan deze reserve. Dit vormt deels het vrijgevallen budget door de vacatureruimte, samen met de overige vacatureruimte in kwartaal 1. (e)