Conclusie en aandachtspunten

Conclusie
De Financiële tussenrapportage eerste kwartaal 2022 sluit met een aan het einde van het jaar verwacht jaarrekeningresultaat van € 884.452. Het verschil met de (toen nog) negatieve verwachting uit de eerste kwartaalrapportage komt met name voort uit de positieve invloed van de meicirculaire 2022 en het feit dat het verwachte tekort op de Wmo nu minder groot lijkt te zijn dan toen gedacht.

Met nadruk vermelden we daarbij dat dit de stand per 30 juni 2022 betreft en deze een indicatie geeft van het te verwachten jaarrekeningresultaat.

Samenhang met de Perspectievennota 2023-2026.
Op 14 juli 2022 heeft het college het Collegewerkprogramma en de perspectievennota (op hoofdlijnen) gepresenteerd. Het daar gepresenteerde begrotingssaldo voor 2022 wijkt af van de conclusies van deze tussenrapportage. Het verschil ontstaat doordat in de perspectievennota in principe (alleen) meerjarige effecten benoemd zijn. Alleen voor de meicirculaire 2022 en de doorwerking van het nieuwe Collegewerkprogramma is het effect voor 2022 gepresenteerd in de perspectievennota.

Deze beide effecten zijn ook opgenomen in de cijfers in deze tussenrapportage. Maar naast deze twee effecten leidt deze rapportage nog tot diverse andere mutaties, zoals de ontvangst van specifieke uitkeringen ten behoeve van het coronabudget, alsook de meerkosten voor het opruimen van munitie (IKC Woensdrecht) en de in het eerste kwartaal aangekondigde overschrijding op de WMO.