Programma 2. Ruimte

Totaaloverzicht programma 2

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht programma 2

In onderstaande tabel betreffen de kolommen 1 tot en met 4 de cijfers zoals op 30 juni jl. geregistreerd in het financiële pakket. Kolom 5 betreft een prognose welke niet uit het financiële pakket komt, maar gebaseerd is op verwachtingen. 

Totaaloverzicht per product
Product Bedrag Begroot op 30 juni 2022 Bedrag Werkelijk Bedrag rechten en verplichtingen Stand per 30 juni 2022 Prognose afwijking van de begroting
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken € 315.423 € 14.832 € 287.322 € -13.270 € -
2.2 Grondbeleid € -288.260 € -488.911 € 234.092 € 33.441 € 23.000
2.3 Recreatie en toerisme € -153.247 € -43.238 € -111.480 € -1.471 € -
2.4 Sport en evenementen € -1.158.878 € -975.811 € -145.801 € 37.266 € -480
Totaal € -1.284.962 € -1.493.128 € 264.133 € 55.967 € 22.520

2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken

Terug naar navigatie - 2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken

De verwachting is dat geprognotiseerde legesinkomsten vooralsnog representatief zijn. Hierbij wordt de volgende kanttekening geplaatst. Het onderdeel baten omgevingsvergunning is samengesteld uit leges bouwaanvragen en leges vooroverleg bouwvergunning. Door de afspraken die zijn gemaakt inzake de voorbereidingen op de inwerkingtreding van de Omgevingswet, zal het aantal legesinkomsten voor UVRO’s (principe uitspraak) in 2022 nihil zijn. Dit betekent dat het geprognotiseerde legesbedrag voor deze legesinkomsten niet gehaald zal worden in 2022. Ingeschat wordt dat dit op kan lopen tot € 6.000. Door het uitstellen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet, en hiermee ook de Wkb, zullen de geprognotiseerde legesinkomsten op het onderdeel leges bouwaanvragen wel worden gehaald en de huidige verwachting is dat deze overschrijding op dat onderdeel de onderschrijding op het onderdeel leges vooroverleg bouwvergunning zal corrigeren.

2.4 Sport en evenementen

Terug naar navigatie - 2.4 Sport en evenementen

Gymzaal Bloemenlaan
De WVS-Groep verzorgt het schoonmaken van een aantal gemeentelijke gebouwen. Als gevolg van een indexering van het schoonmaakcontract nemen de kosten met ca. € 8.000 toe, waarvan een gering bedrag (€ 480) voor de schoonmaak van de gymzaal Bloemenlaan in Hoogerheide op dit product terechtkomt.