Reserve Personele Veerkracht

Verloop Reserve afgelopen kwartaal

Terug naar navigatie - Verloop Reserve afgelopen kwartaal

Met het vaststellen van de Jaarstukken 2020 op 8 juli 2021 heeft de gemeenteraad besloten een reserve personele veerkracht te vormen met een eenmalige storting van € 300.000 vanuit de jaarrekeningresultaatbestemming 2020. Daarbij is tevens besloten een maximum van € 350.000 in te stellen. Mocht de stand van de reserve door de "voeding" hoger uitvallen, valt het meerdere bij de inventarisatie bij de kwartaalrapportage vrij naar de algemene middelen. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid tot het doen van onttrekkingen gedelegeerd aan het college. Daarnaast werd het college opgedragen de verantwoording over dit budget in de P&C-cyclus op te nemen. In deze kwartaalrapportage wordt de stand van zaken per 30 juni 2022 weergegeven. 

 

Saldo na vaststelling Q1 € 147.741
Voeding o.b.v. besluitvorming college
a) collegevoorstellen € 114.267
Benutting/onttrekking o.b.v. besluitvorming college
b) vervanging langdurig verzuim € -7.500
c) tijdelijke invulling € -191.101
Totaal b+c € -198.601
Saldo 30 juni 2022 € 63.407
Voorstellen voeding/storting Q2:
d) vrijgevallen budget door vacatureruimte € 101.715
Stand na vaststelling voorgestelde begr.wijziging Q2 € 165.122

Toelichting:

Aan het einde van het eerste kwartaal resteerde in de reserve Personele Veerkracht een bedrag van € 147.741.

Op basis van eerdere besluitvorming door het college zijn niet benutte salarisbudgetten toegevoegd aan de reserve (a). 

Het college stelt voor twee langdurige verzuimgevallen budget beschikbaar voor vervanging (b). Daarnaast is in twee gevallen tijdelijk extra ondersteuning georganiseerd, namelijk bij het cluster Wmo en de beleidsmedewerker Economische zaken. Ook  is tijdelijk geld beschikbaar gesteld om de vertrokken teammanagers van team Maatschappelijke Ontwikkeling en team Leefomgeving te vervangen (c).

Tot slot is de vacatureruimte in het tweede kwartaal geïnventariseerd. Met de bij deze kwartaalrapportage behorende begrotingswijziging worden de niet benodigde salariskosten toegevoegd aan de reserve (d).

Op 5 juli 2022 heeft de gemeenteraad besloten tot een resultaatsbestemming ten gunste van de reserve. Deze valt in het derde kwartaal en zal daarom zichtbaar worden in het overzicht in de derde kwartaalrapportage.