Programma 5. Bestuurskracht

Totaaloverzicht programma 5

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht programma 5

In onderstaande tabel betreffen de kolommen 1 tot en met 4 de cijfers zoals op 30 juni jl. geregistreerd in het financiële pakket. Kolom 5 betreft een prognose welke niet uit het financiële pakket komt, maar gebaseerd is op verwachtingen. 

Totaaloverzicht per product
Product Bedrag Begroot op 30 juni 2022 Bedrag Werkelijk Bedrag rechten en verplichtingen Stand per 30 juni 2022 Prognose afwijking van de begroting
5.1 Openbare orde en veiligheid € -1.918.511 € -1.140.550 € -772.576 € 5.386 € -
5.2 Handhaving € -243.171 € -32.001 € -230.119 € -18.949 € -32.440
5.3 Dienstverlening en burgerzaken € 111.694 € 38.030 € 102.993 € 29.329 € -
5.4 Samenwerking en besturen € -1.989.746 € -1.203.403 € -745.081 € 41.262 € -
5.5 Financiën € 34.128.365 € 33.777.677 € 1.646.248 € 1.295.560 € 1.185.637
5.6 Belastingen en heffingen € 5.525.710 € 5.125.508 € 377.737 € -22.465 € -
5.7 Informatievoorziening en automatisering € -213.374 € -75.267 € -138.569 € -462 € -
5.8 Overhead € -7.850.311 € -3.878.420 € -3.702.748 € 269.143 € 58.301
5.9 Personeel en organisatie € -898.600 € -581.864 € -327.033 € -10.297 € -52.615
5.10 Communicatie € -36.500 € -21.383 € - € 15.117 € -
5.11 Juridische zaken € -7.265 € -3.049 € - € 4.216 € -
Totaal € 26.608.291 € 32.005.278 € -3.789.147 € 1.607.840 € 1.158.883

5.2 Handhaving

Terug naar navigatie - 5.2 Handhaving

Mogelijk komen er extra kosten vanaf Q3 2022.  Per 1-1-2023 stopt de brede BOA-pool. Vanaf deze datum komt er een BOA bij de gemeente Woensdrecht in dienst. De laatste maanden in 2022 kunnen er extra kosten komen in verband met de overdracht. In de meicirculaire is € 32.000 voor extra BOA-capaciteit ontvangen. Het tekort op dit product wordt dus gecompenseerd door de inkomsten uit de meicirculaire in product 5.5.

5.5 Financiën

Terug naar navigatie - 5.5 Financiën

Op dit product wordt een overschot verwacht. Dit overschot wordt vooral veroorzaakt door een positief effect van de meicirculaire 2022. Daarnaast is sprake van een extra dividenduitkering van GBE Aqua BV over 2021.

Meerwerk accountantscontrole
Door het toegenomen aantal specifieke uitkeringen (SPUK's) heeft de accountant meer werk aan de controle van de SiSa-regelingen dan voorzien. Dit meerwerk wordt conform het contract aan de gemeente doorbelast.

Algemene uitkering
In het tweede kwartaal zijn afrekeningen ontvangen voor de algemene uitkering van voorgaande jaren. Door de verrekening zal een bedrag van € 21.302 moeten worden betaald. Met een begrotingswijziging bij deze rapportage worden de middelen ten laste van het begrotingsresultaat gebracht.

Geoormerkte middelen meicirculaire 2022
Met de meicirculaire 2022 heeft de gemeente diverse extra middelen ontvangen. Deze zijn binnengekomen in product 5.5 en zullen waar nodig met deze kwartaalrapportage en bijbehorende begrotingswijziging budgetneutraal vanuit programma 5 worden overgeheveld naar: 
Uitvoeringsmiddelen voor klimaat- en energiebeleid (€ 191.000) naar 3. Leefomgeving, product 3.2 Milieu & duurzaamheid
Extra capaciteit BOA's (€ 32.000) naar 5. Bestuurskracht, product 5.2 Handhaving

Coronabudget
In dit product wordt het coronabudget verantwoord, waarbij de middelen budgetneutraal worden opgenomen. We verwachten gereserveerd budget immers ook uit te geven. Verderop in deze rapportage is een aparte paragraaf opgenomen, waarin de stand van zaken nader wordt toegelicht.

Vluchtelingen Oekraïne
Binnen dit product worden ook de kosten met betrekking tot de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne verantwoord. Omdat het rijk hiervoor compensatie heeft toegezegd, zijn ook deze middelen (net als het coronabudget) in de eindejaarsverwachting budgetneutraal opgenomen.

Hogere dividenduitkering 2021 GBE Aqua BV
In de Programmabegroting 2022 is een dividenduitkering 2021 van GBE Aqua BV geraamd van € 17.000. Op basis van de ontvangen dividenduitkering 2021 van PZEM NV en de daaruit voortvloeiende kapitaalstorting 2022 in GBE Aqua BV resteert een dividenduitkering van GBE Aqua BV van € 48.734.  Aangezien er in de Programmabegroting rekening is gehouden met een te verwachten dividenduitkering van € 17.000, betekent dit een extra dividenduitkering van GBE Aqua BV van € 31.734. In de Programmabegroting is rekening gehouden met een structurele dividenduitkering van GBE Aqua BV. Over een mogelijke toekomstige dividenduitkering door PZEM en de hoogte daarvan is op dit moment nog geen duidelijkheid.

Vennootschapsbelasting
De gemeente heeft van de Belastingdienst een voorlopige aanslag Vpb 2022 ontvangen van € 27.271. Er is een doorkijkberekening voor 2022 en volgende jaren gemaakt voor de mogelijk verschuldigde vennootschapsbelasting. Volgens de doorkijkberekening is over 2022 geen vennootschapsbelasting verschuldigd. In afstemming met de externe fiscale adviseur is besloten om bij de Belastingdienst de voorlopige aanslag Vpb 2022 (nog) niet te corrigeren (te verlagen naar € 0) en de realisatie in de loop van 2022 af te wachten.   

Mutaties in de reserves
De meeste mutaties die zich dit kwartaal hebben voorgedaan zaten in de reserve 'Personele veerkracht'.  Deze wordt nader toegelicht bij product 5.9 en in een separate paragraaf.

5.6 Belastingen en heffingen

Terug naar navigatie - 5.6 Belastingen en heffingen

In de 1e bestuursrapportage 2022 van de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) wordt de bijdrage van Woensdrecht met € 53.800 verhoogd tot € 510.100. De extra kosten zijn het gevolg van hogere inhuurkosten door vacatures, een overspannen arbeidsmarkt en hoog ziekteverzuim, een sterk opgelopen inflatie en hogere proces- en beroepskosten. Het aantal waardebezwaren is in 2022 aanzienlijk gedaald. In 2021 waren er 13.570 bezwaren. In 2022 worden er 8.500 bezwaren verwacht. Voor Woensdrecht geldt dat er in 2021 360 bezwaren waren en in 2022 ca. 250. Er kan nog geen zekerheid worden geven of dit een structurele daling is.

Het totale aantal waardebezwaren is afgenomen, maar dat geldt niet voor de bezwaren die zijn ingediend door No Cure No Pay- bedrijven (NCNP). Dat aantal stijgt nog licht door.

5.8 Overhead

Terug naar navigatie - 5.8 Overhead

Het overschot wordt veroorzaakt door vrijgevallen vacatureruimte, welke middels de bij deze rapportage behorende begrotingswijziging toegevoegd wordt aan de reserve personele veerkracht.

5.9 Personeel en organisatie

Terug naar navigatie - 5.9 Personeel en organisatie

Om aan de Wet verbetering poortwachter te blijven voldoen, is extra budget nodig voor arbeidskundig onderzoek en interventies verzuim. Daarnaast worden ook voor het tweede halfjaar extra kosten verwacht in verband met de uitkeringsverplichting voor twee oud-medewerkers.

 

5.11 Juridische zaken

Terug naar navigatie - 5.11 Juridische zaken

Het budget is bestemd voor uitgaven behorende bij de werkzaamheden van de Commissie Bezwaarschriften, voornamelijk in de vorm van presentiegelden. De verwachting is dat het nu nog openstaande restantbedrag grotendeels gebruikt zal worden voor zittingen in de periode juli t/m december 2022. Het restantbedrag zal mogelijk niet volledig worden benut, doordat het aantal zaken waarvoor de commissie wordt ingeschakeld lager ligt dan vorig jaar.