Financiële gevolgen van de coronacrisis

Financiële gevolgen van de coronacrisis Bedrag Q2 Bedrag Q1
Baten
Compensatie vanuit algemene uitkering * € 109.586 € 109.586
Budgetoverheveling 2021-> 2022 € 500.000 € 500.000
Extra teruggaaf middelen TOZO 2020 € 66.861 € -
Specifieke uitkeringen* € 214.134 € -
€ 890.581 € 609.586
Lasten Resteert
Compensatieregeling Cultuur € 98.978 € -500 € -
Compensatieregeling Jeugd en jongeren € 14.257 € - € -
Organisatiekosten € -22.571 € -22.000
Vergoeding vaste lasten sportaccommodaties € -38.236 € -
Ondersteuning uitvoering WMO € -59.000 € -59.000
Stelpost extra kosten verkiezingen € -21.516 € -47.020
COVID-19 onderwijsvertraging € -175.899 € -
Impuls uitstroom bijstandsgerechtigden € -46.957 € -46.957
Eenmalige bijdragen € -5.566 € -5.566
€ -370.245 € -180.543
Via de kredieten:
Realisatie huisvesting Molenstichting en Heemkundekring Huijbergen € -15.000 € -15.000
€ -15.000 € -15.000
Restantbudget € 505.336 € 414.043
*) Zie voor een specificatie de tabel hieronder
Legenda kleuren:
Geoormerkte middelen (restant)

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

De belangrijkste aan corona gerelateerde inkomsten en uitgaven 2022 worden centraal bewaakt en geboekt. In het bovenstaand overzicht is de stand van zaken op 30 juni 2022 opgenomen.

TOELICHTING BATEN

Algemene uitkering
De ontvangsten voor 2022 zijn geboekt zoals deze bij de decembercirculaire 2021 bekend zijn gemaakt. Deze middelen zijn vrij besteedbaar, hoewel vanuit het Rijk daarbij wel een bepaalde indeling is aangegeven. De meicirculaire 2022 heeft niet tot wijzigingen in deze uitkering geleid.

Budgetoverheveling
Uit de rapportages vanuit 2021 werd al duidelijk dat onze gemeente budget overhoudt op de extra ontvangen coronagelden vanuit het Rijk. Woensdrecht is hierin overigens niet uniek. Met de budgetoverheveling 2021 naar 2022 is hierop al voorgesorteerd door 5 ton van het voorziene restant 2021 over te hevelen naar 2022.  Bij de vaststelling van de jaarrekening 2021 heeft de gemeenteraad op 5 juli 2022 besloten het resterende saldo van het coronabudget 2021 alsnog (ook) toe te voegen aan het coronabudget voor 2022. Deze wijziging valt in het derde kwartaal en is daarom nog niet opgenomen in bovenstaande tabel.

Specifieke uitkeringen
Voor 2022 zijn drie specifieke uitkeringen ontvangen. Zie hieronder voor een specificatie. Deze uitkeringen zijn aan de lastenkant geoormerkt.

 

TOELICHTING LASTEN

Cultuur en jeugd/jongeren gelden
In 2021 heeft het college besloten om bovengenoemde middelen vanuit het algemene deel van de algemene uitkering hiervoor te bestemmen. Voor deze activiteiten kunnen organisaties binnen onze gemeente een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage. Vooralsnog hanteren we dezelfde indeling en spelregels voor 2022. Dit jaar is tot nu toe 500 euro benut.

Organisatiekosten
Het college stelt budget beschikbaar voor de werkzaamheden als gevolg van de extra ambtelijke inzet die de coronapandemie met zich meebrengt.

Ondersteuning uitvoering Wmo
Het college stelt eenmalig budget ter beschikking voor de werkzaamheden als gevolg van de extra ambtelijke inzet die de coronapandemie met zich meebrengt. De extra inzet richtte zich voornamelijk op de tijdelijke extra capaciteit bij de Uitvoering Wmo. 

Stelpost verkiezingen
Het geld dat in het algemene deel van de algemene uitkering is ontvangen voor het coronaproof organiseren van de afgelopen verkiezingen is hier aan de lastenzijde tot en met de eerste kwartaalrapportage ook geheel voor gereserveerd.  Nu de facturen verwerkt zijn, zijn de daadwerkelijke kosten opgevoerd. Mogelijk volgt er in het derde kwartaal nog een verrekening.

Impuls uitstroom bijstandsgerechtigden
Gemeenten hebben de wettelijke taak om mensen met een bijstandsuitkering te activeren en waar mogelijk te begeleiden naar betaald werk. Door corona is er een achterstand op de inzet van trajecten. Dit is een van de oorzaken waardoor gemeenten in 2021 geld overhouden op de ontvangen coronagelden. Omdat resterende coronagelden 2021 opschuiven naar 2022, kunnen deze extra lasten in 2022 worden opgevangen. 

Eenmalige bijdragen
Vanuit het coronabudget heeft Stichting Grote Prijs Adrie van der Poel Hoogerheide een bijdrage ontvangen om de extra gemaakte kosten vanwege corona-toegangscontrole te compenseren.

Kredieten
Stichting Molen Johanna Huijbergen realiseert een onderkomen op het terrein van de Molen Johanna in Huijbergen. Door inkomstenderving als gevolg van de coronacrisis, bleek de stichting niet in staat alle kosten zelf te dragen. Vanuit het coronabudget heeft de stichting ter compensatie een bijdrage ontvangen.

Specificatie algemene uitkering Bedrag
t/m Decembercirculaire 2021:
Gemeentelijk schuldenbeleid 2022 € 23.059
Bijzondere bijstand 2022 € 11.530
Aanvullend pakket re-integratie 2022 € 7.088
Impuls re-integratie 2022 € 20.889
Gemeenteraadsverkiezingen 2022 € 47.020
Totale (coronamiddelen) algemene uitkering € 109.587
Specifieke uitkeringen
COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen 2022 € 124.164
COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen 2021 € 51.735
Tegemoetkoming Vaste Lasten nov21-jan22 sportacc. € 38.236
Totale (coronamiddelen) specifieke uitkering € 214.135