Programma 4. Economie

Totaaloverzicht programma 4

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht programma 4

In onderstaande tabel betreffen de kolommen 1 tot en met 4 de cijfers zoals op 30 juni jl. geregistreerd in het financiële pakket. Kolom 5 betreft een prognose welke niet uit het financiële pakket komt, maar gebaseerd is op verwachtingen. 

Totaaloverzicht per product
Product Bedrag Begroot op 30 juni 2022 Bedrag Werkelijk Bedrag rechten en verplichtingen Stand per 30 juni 2022 Prognose afwijking van de begroting
4.1 Werkgelegenheid € -31.043 € -20.634 € - € 10.409 € -
4.2 Middenstand en winkelgebieden € -60.536 € -13.687 € -17.205 € 29.643 € -
4.4 Afvalinzameling € 415.284 € 336.284 € 33.815 € -45.185 € 31.643
4.5 Aviolanda € -5.578 € -5.578 € - € - € -
Totaal € 318.127 € 296.385 € 16.610 € -5.132 € 31.643

4.1 Werkgelegenheid

Terug naar navigatie - 4.1 Werkgelegenheid

Voor het restant van € 10.000 is inmiddels een verplichting aangemaakt, omdat er voor het strategisch bod bedrijventerreinen - alsmede de RVS RIA - externe inzet zal worden ingehuurd. Daarmee zijn er naar verwachting geen afwijkingen op dit product.

4.4 Afvalinzameling

Terug naar navigatie - 4.4 Afvalinzameling

Milieustraat
In de Programmabegroting 2022 is uitgegaan van een verwachte hoeveelheid ingezameld afval op de milieustraat van 6.600 ton. De prognose voor 2022 is dat de totale hoeveelheid afval met 400 ton toeneemt tot ca. 7.000 ton, met een toename van de bijbehorende kosten van € 29.000. 

Oud papier en metaal
De opbrengsten van het oud papier en metaal zijn hoger dan geraamd; dit  als gevolg van de vraag op de wereldmarkt. Daar staat tegenover dat de vergoeding aan de verenigingen voor het inzamelen van het oud papier toeneemt. Per saldo resteert er een extra opbrengst van € 63.000. 

Saver
In 2022 wordt een lagere dividenduitkering over het boekjaar 2021 van Saver verwacht van (afgerond) € 2.000.