Conclusie en aandachtspunten

De prognose voor 2023 is dat het jaar afgesloten wordt met een positief resultaat van bijna 730.000 euro.

Dit ontstaat met name door lagere kosten dan begroot in het Sociaal Domein. Deze lagere kosten worden echter  vanwege een aantal onzekerheden nog niet volledig verwerkt in de bij deze rapportage behorende begrotingswijzing. De voorgestelde begrotingswijziging leidt tot een totaal (positief effect) effect op het begrotingssaldo van € 135.790, waarmee het begrotingssaldo op € 486.788 (positief) wordt vastgesteld.

Met nadruk vermelden we daarbij dat dit de stand per 16 oktober 2023 betreft en deze een indicatie geeft van het te verwachten jaarrekeningresultaat.