Programma 5. Bestuurskracht

Totaaloverzicht programma 5

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht programma 5

In onderstaande tabel betreffen de kolommen 1 tot en met 4 de cijfers zoals op 16 oktober 2023 geregistreerd in het financiële pakket. Kolom 5 betreft een prognose welke niet uit het financiële pakket komt, maar gebaseerd is op verwachtingen. 

Totaaloverzicht per product
Product Bedrag Begroot op 16 oktober 2023 Bedrag Werkelijk Bedrag rechten en verplichtingen Stand per 16 oktober 2023 Prognose afwijking van de begroting
5.1 Openbare orde en veiligheid € -1.993.134 € -1.935.343 € -64.851 € -7.060 € -
5.2 Handhaving € -378.661 € -260.260 € - € 118.401 € -
5.3 Dienstverlening en burgerzaken € 93.029 € 98.129 € 28.300 € 33.400 € 20.000
5.4 Samenwerking en besturen € -1.913.166 € -1.543.626 € -367.169 € 2.371 € -7.062
5.5 Financiën € 38.849.373 € 35.879.265 € 2.004.799 € -965.309 € 1.324.529
5.6 Belastingen en heffingen € 5.751.781 € 5.822.095 € -38.662 € 31.652 € 44.288
5.7 Informatievoorziening en automatisering € -350.152 € -152.168 € - € 197.984 € -
5.8 Overhead € -8.679.262 € -6.501.962 € -1.430.122 € 747.178 € -18.093
5.9 Personeel en organisatie € -1.066.326 € -679.025 € -385.789 € 1.512 € -90.088
5.10 Communicatie € -36.034 € -23.787 € - € 12.247 € -
5.11 Juridische zaken € -7.171 € -4.990 € - € 2.181 € -
Totaal € 30.270.277 € 30.698.327 € -253.494 € 174.556 € 1.273.574

5.5 Financiën

Terug naar navigatie - 5.5 Financiën

Renteopbrengsten kort geld tot en met het 3e kwartaal 2023
Als gevolg van de gestegen rente op de kapitaalmarkt en de aanwezige liquide middelen bedragen de renteopbrengsten tot en met het 3e kwartaal van 2023 ± € 139.000. In de Financiële tussenrapportage van het 2e kwartaal 2023 is reeds een opbrengst van € 64.000 gemeld. Het rentepercentage in het derde kwartaal varieerde tussen de 3,39% - 3,91%. De renteopbrengst van € 75.000 over het 3e kwartaal van 2023 is een financieel voordeel voor de Programmabegroting 2023.

Mutaties in de reserves
De meeste mutaties die zich dit kwartaal hebben voorgedaan zaten in de reserve Personele veerkracht en de reserve 'Ter dekking van kapitaallasten'. De mutaties van de reserve Personele veerkracht worden benoemd bij product 5.9 en nader toegelicht in de paragraaf 'Reserve Personele veerkracht'.

Actualisatie grondexploitatie Centrum Hoogerheide
De actualisatie van de grondexploitatie leidt tot een nadelig financieel effect voor 2023 van € 900.000. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het product 2.2 Grondbeleid in deze rapportage. De actualisatie leidt tot een lagere toevoeging aan de reserve 'Ter dekking van kapitaallasten' i.v.m. het afdekken van de kapitaallasten van de realisatie van de  brandweerkazerne / gemeentewerf aan de Doelstraat in Hoogerheide. Het financieel effect op het resultaat van de Programmabegroting 2023 is (per saldo tussen product 2.2. en product 5.5) nihil. De actualisatie van de grondexploitatie en het verschuiven van de budgetten en de tussentijdse winstuitname naar 2024 en de actuele toevoeging aan de reserve 'Ter dekking van kapitaallasten zijn reeds verwerkt in de primaire Programmabegroting 2024.

Septembercirculaire 2023
Op Prinsjesdag is de Septembercirculaire 2023 verschenen. In dit product is het positieve effect op het begrotingssaldo 2023 van afgerond € 411.000 verwerkt.

5.6 Belastingen en heffingen

Terug naar navigatie - 5.6 Belastingen en heffingen

Verhoging deelnemersbijdrage Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)
Als gevolg van de 1e bestuursrapportage 2023 van de BWB wordt de deelnemersbijdrage van Woensdrecht met € 26.900 verhoogd.  De totale deelnemersbijdrage is met 11,54% gestegen. Dit wordt veroorzaakt door loon- en prijsinflatie, plus de stijging van het aantal waardebezwaren, ingediend door no-cure-no-pay bedrijven. De deelnemersbijdrage van Woensdrecht stijgt met 5,1% minder hard, omdat de productie-aantallen (waaronder waardebezwaren) minder hard stijgen dan het gemiddelde.

Gemeentelijke belastingen
Op basis van de laatste cijfers van de BWB gaat Woensdrecht in 2023 voor afgerond € 12.300 minder aan onroerende zaakbelasting voor woningen en niet-woningen ontvangen. Daarentegen zal over voorgaande jaren een bedrag van afgerond € 87.500 meer aan onroerende zaakbelastingen voor niet-woningen ontvangen worden.

De te ontvangen forensenbelastingen over het jaar 2023 zal afgerond € 4.000 lager zijn dan in de begroting is opgenomen.

5.8 Overhead

Terug naar navigatie - 5.8 Overhead

Gemeentehuis
In het 3e kwartaal 2023 zijn enkele werkzaamheden verricht die niet voorzien waren bij het opstellen van de begroting 2023. In het kader van de contractbesprekingen met betrekking tot de overname van het beheer van MFC Kloosterhof is een nulmeting uitgevoerd, naar aanleiding waarvan een aantal voorzieningen voor rekening van de gemeente moesten worden aangepast. Als gevolg van het feit dat de regionale BOA-pool is opgeheven, is in het gemeentehuis een beveiligde ruimte gerealiseerd waar de BOA's hun uitrusting veilig op kunnen bergen en er is een omkleedgelegenheid gerealiseerd. Ook moest de beveiligingsinstallatie conform geldende normeringen worden aangepast. Verder zijn de elektriciteitsaansluitingen in de nieuw ingerichte ontspanningsruimte van het gemeentehuis aangepast. 

Recent is geconstateerd dat de energiebudgetten 2023 van het gemeentehuis nog niet zijn aangepast aan de tarieven die gelden voor 2023. De gemeente neemt deel in een regionale aanbesteding wat betreft het leveren van energie (gas en elektriciteit). De tarieven worden vastgesteld in de maand november van het voorgaande jaar op basis van het gemiddelde over de maanden maart tot en met november van dat  jaar. Dit betekende dat er voor 2023 een vaste stijging van de energietarieven was van respectievelijk 230% voor elektriciteit en 241% voor gas. De tarieven zijn in 2022 zoals we weten buitensporig verhoogd. Hoewel de markt in 2023 daalde en nu weer gaat stijgen, hebben we contractueel nog te maken met de hele hoge tarieven van 2022. Het huidige contract loopt nog tot 31 december 2023. Op dit moment loopt er een nieuw aanbestedingstraject voor energietarieven, welke op 1 januari 2024 in zullen gaan. De bovengenoemde verhoging is daardoor alleen van toepassing op 2023.

Reserve Personele veerkracht
Vrijgevallen vacatureruimte is geïnventariseerd en zal middels de bij deze rapportage behorende begrotingswijziging aan de reserve Personele veerkracht worden toegevoegd.

5.9 Personeel en organisatie

Terug naar navigatie - 5.9 Personeel en organisatie

Personele veerkracht
Afgelopen kwartaal is beroep gedaan op de reserve Personele veerkracht. Verwezen wordt naar de paragraaf 'Reserve Personele Veerkracht', waarin de mutaties worden toegelicht. 

Voormalig personeel
De gemeente heeft een uitkeringsverplichting voor een voormalige medewerker. De financiële gevolgen daarvan zijn voor het tweede halfjaar meegenomen in deze rapportage. Het eerste halfjaar zat verwerkt in de vorige kwartaalrapportage.