Inleiding

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In onderstaande tabel betreffen de eerste vier kolommen de cijfers zoals op 16 oktober jl. geregistreerd in het financiële pakket. Kolom 5 betreft een prognose welke niet uit het financiële pakket komt, maar gebaseerd is op verwachtingen. 

Totaaloverzicht programma's

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht programma's
Totaaloverzicht programma´s
Product Bedrag Begroot op 16 oktober 2023 Bedrag Werkelijk Bedrag rechten en verplichtingen Stand per 16 oktober 2023 Prognose afwijking van de begroting
Sociaal Domein € -23.743.118 € -14.189.113 € -8.715.967 € 838.038 € 663.565
Ruimte € -1.042.086 € -1.328.036 € -1.340.844 € -1.626.794 € -1.250.220
Leefomgeving € -5.264.813 € -3.320.615 € -2.191.801 € -247.603 € -249.700
Economie € 130.738 € -152.551 € -620.987 € -904.276 € -59.139
Bestuurskracht € 30.270.277 € 30.698.327 € -253.494 € 174.556 € 1.273.574
Totaal € 350.998 € 11.708.012 € -13.123.092 € -1.766.078 € 378.080

Toelichting en leeswijzer tabellen

Terug naar navigatie - Toelichting en leeswijzer tabellen

Bovenstaande tabel geeft de cijfers per programma weer voor de totale programmabegroting. In de navolgende paragrafen volgt een uitsplitsing van de programma’s naar de bijbehorende producten. Bovenstaande en navolgende tabellen zijn als volgt te lezen: Bedrag begroot toont het saldo per programma/product zoals dat opgenomen is in de (gewijzigde) programmabegroting 2023. Bedrag werkelijk bevat de uitgaven tot en met 16 oktober 2023. Bedrag rechten en verplichtingen bevat het saldo van de vastgelegde, nog verwachte inkomsten en uitgaven. Dit alles resulteert in de stand per 16 oktober 2023. De kolom prognose afwijking van de begroting bevat de verwachte afwijking ten opzichte van het begrotingssaldo (kolom 1) per ultimo 2023.

Prognose resultaat 2023

Terug naar navigatie - Prognose resultaat 2023

In het overzicht hieronder is het verloop van het begrotingssaldo te zien sinds het vaststellen van de Programmabegroting 2023. Met nadruk vermelden we daarbij dat dit de stand per 16 oktober 2023 betreft en deze een indicatie geeft van het te verwachten resultaat 2023. 

De prognose voor 2023 is dat het jaar afgesloten wordt met een positief resultaat van bijna 730.000 euro.

Dit ontstaat met name door lagere kosten dan begroot in het Sociaal Domein. Deze lagere kosten worden echter vanwege een aantal onzekerheden nog niet volledig verwerkt in de bij deze rapportage behorende begrotingswijzing. De voorgestelde begrotingswijziging leidt tot een totaal (positief effect) effect op het begrotingssaldo van € 135.790, waarmee het begrotingssaldo op € 486.788 (positief) wordt vastgesteld.

Begrotingssaldo 2023 na tweede kwartaalrapportage 2023 € 460.045 (A)
Vastgestelde begrotingswijzigingen
Bijdrage realisatie huisvesting Bibliotheek Huijbergen (Besluit gemeenteraad 21-09-2023) € -104.155
Diverse € -4.892
Totaal begrotingswijzigingen € -109.047 (B)
Begrotingssaldo op 16 oktober 2023 (A+B) € 350.998 (C)
Begrotingswijzigingen 3e kwartaalrapportage 2023 Met name:
Programma 1. Sociaal Domein € 539.775 Overschot op budgetten WMO
Programma 2. Ruimte € -1.300.220 Actualisatie grondexploitatie Centrum Hoogerheide
Programma 3. Leefomgeving € -298.200 Hogere energiekosten door nieuwe tarieven
Programma 4. Economie € -59.139 Stedelijke Regio West-Brabant West en hogere energiekosten door nieuwe tarieven
Programma 5. Bestuurskracht € 1.253.574 Actualisatie grondexploitatie Centrum Hoogerheide, renteopbrengsten en Septembercirculaire 2023
Totaal begrotingswijzigingen € 135.790 (D)
Begrotingssaldo na vaststelling Q3 (C+D) € 486.788 (E)
Verwacht maar niet opgenomen in begrotingswijziging Belangrijkste oorzaken (op hoofdlijnen, zie rapportage voor details)
Programma 1. Sociaal Domein € 123.790 Lagere kosten Sociaal Domein
Programma 2. Ruimte € 50.000 Nog niet benut budget Fiets- en Wielerplan
Programma 3. Leefomgeving € 48.500 Nog niet benut budget onderhoud, reparaties en vervangen speeltoestellen
Programma 4. Economie € -
Programma 5. Bestuurskracht € 20.000 Verwachte extra inkomsten leges door meer uitgiften paspoorten
Totaal € 242.290 (F)
Prognose resultaat 2023 (E+F) € 729.078