Programma 4. Economie

Totaaloverzicht programma 4

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht programma 4

In onderstaande tabel betreffen de kolommen 1 tot en met 4 de cijfers zoals op 16 oktober 2023 geregistreerd in het financiële pakket. Kolom 5 betreft een prognose welke niet uit het financiële pakket komt, maar gebaseerd is op verwachtingen. 

Totaaloverzicht per product
Product Bedrag Begroot op 16 oktober 2023 Bedrag Werkelijk Bedrag rechten en verplichtingen Stand per 16 oktober 2023 Prognose afwijking van de begroting
4.1 Werkgelegenheid € -72.095 € -55.023 € -16.488 € 584 € -45.365
4.2 Middenstand en winkelgebieden € -60.641 € -11.663 € -49.916 € -938 € -24.664
4.4 Afvalinzameling € 266.817 € -82.522 € -554.583 € -903.921 € 10.890
4.5 Aviolanda € -3.343 € -3.343 € - € - € -
Totaal € 130.738 € -152.551 € -620.987 € -904.276 € -59.139

4.1 Werkgelegenheid

Terug naar navigatie - 4.1 Werkgelegenheid

Stedelijke regio West Brabant West  (SRWBW) en strategisch bedrijventerrein Reinierpolder III Steenbergen
Voor het werkbudget 2023 voor de organisatie van de SRWBW is een budget van € 20.000 nodig. Dit is een bestuurlijke afspraak. De middelen voor de bestuursperiode tot en met 2026 zijn in de Programmabegroting 2024 opgenomen.

Voor de ontwikkeling van het gezamenlijk bedrijventerrein Brabantse Wal in de gemeente Steenbergen worden de voorbereidingskosten voor onder meer de onderbouwing van de haalbaarheid voor 1/3e deel doorbelast aan Woensdrecht. In 2023 zijn daar meer kosten voor gemaakt dan eerder te voorzien was. Voor zover nu bekend zal Steenbergen als penvoerder over 2023 € 35.800 doorbelasten aan de gemeente Woensdrecht. Daarvan kan € 10.000 worden gedekt uit het bestaande budget voor economie. 

4.2 Middenstand en winkelgebieden

Terug naar navigatie - 4.2 Middenstand en winkelgebieden

Op dit product wordt een overschrijding verwacht vanwege hogere kosten voor verkeersmaatregelen bij markten dan begroot.

Daarnaast is gebleken dat de energiebudgetten 2023 nog niet zijn aangepast aan de tarieven die gelden voor 2023. De gemeente neemt deel in een regionale aanbesteding wat betreft het leveren van energie (gas en elektriciteit). De tarieven worden vastgesteld in de maand november van het voorgaande  jaar op basis van het gemiddelde over de maanden maart tot en met november van dat  jaar. Dit betekende dat er voor 2023 een vaste stijging van de energietarieven was respectievelijk van 230% voor elektriciteit en 241% voor gas. De tarieven zijn in 2022 zoals we weten buitensporig verhoogd. Hoewel de markt in 2023 daalde en nu weer gaat stijgen, hebben we contractueel nog te maken met de hele hoge tarieven van 2022. Op dit product heeft dit specifiek effect op de energiekosten voor markten.

4.4 Afvalinzameling

Terug naar navigatie - 4.4 Afvalinzameling

Milieustraat
In de Programmabegroting 2023 is uitgegaan van een verwachte hoeveelheid ingezameld afval op de milieustraat van 6.800 ton. De prognose voor 2023 is dat de totale hoeveelheid afval met 550 ton afneemt tot ca. 6.250 ton, met een afname van de bijbehorende kosten van € 60.000. 

Oud papier en metaal
De opbrengsten van het oud papier en metaal zijn lager dan geraamd; dit als gevolg van de vraag op de wereldmarkt. Daar staat tegenover dat de vergoeding aan de verenigingen voor het inzamelen van oud papier afneemt. Per saldo resteert er een extra opbrengst van € 27.000. 

Opbrengsten afvalstoffenheffing
In de Programmabegroting 2023 is uitgegaan van een verwachte opbrengst van de afvalstoffenheffing van € 2.782.500. De prognose voor 2023 is dat de opbrengst met € 68.500 afneemt naar € 2.714.000. Oorzaak is een daling van het aantal aanbiedingen van de minicontainers afval.