Programma 2. Ruimte

Totaaloverzicht programma 2

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht programma 2

In onderstaande tabel betreffen de kolommen 1 tot en met 4 de cijfers zoals op 16 oktober 2023 geregistreerd in het financiële pakket. Kolom 5 betreft een prognose welke niet uit het financiële pakket komt, maar gebaseerd is op verwachtingen. 

Totaaloverzicht per product
Product Bedrag Begroot op 16 oktober 2023 Bedrag Werkelijk Bedrag rechten en verplichtingen Stand per 16 oktober 2023 Prognose afwijking van de begroting
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken € 480.842 € 615.616 € 412.576 € 547.350 € -188.422
2.2 Grondbeleid € 306.781 € -166.599 € -1.595.535 € -2.068.915 € -991.105
2.3 Recreatie en toerisme € -545.575 € -469.140 € -20.287 € 56.148 € 50.000
2.4 Sport en evenementen € -1.284.134 € -1.307.913 € -137.598 € -161.377 € -120.693
Totaal € -1.042.086 € -1.328.036 € -1.340.844 € -1.626.794 € -1.250.220

2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken

Terug naar navigatie - 2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken

Ruimtelijke plannen
Via de Septembercirculaire 2022 is een decentralisatie-uitkering ontvangen van € 282.222 voor de transitiekosten van de invoering van de omgevingswet. De decentralisatie-uitkering is toegevoegd aan een krediet 'Invoering omgevingswet deel 2' en is gemeld in de Financiële tussenrapportage van het 3e kwartaal 2022. In 2022 zijn ten laste van het krediet geen kosten gemaakt, waardoor er een overschot ontstond dat bijdroeg aan het jaarrekeningresultaat 2022. Met deze kwartaalrapportage worden de uitgaven opnieuw begroot in 2023, ten laste van het begrotingssaldo.

Woningbouw, plannen en programmering
Sinds december 2022 worden er een aantal gezinnen gehuisvest in recreatiewoningen op het recreatiepark Familyland in Hoogerheide. Dit gebeurt op basis van de Hotel en Accommodatie Regeling (HAR) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, waarbij tijdelijk onderdak wordt geboden aan statushouders die in de COA-opvang op definitieve huisvesting wachten. De HAR is ingesteld om opvangcapaciteit bij het COA vrij te maken door de uitstroom naar gemeenten te versnellen. Voor het verzorgen van tijdelijk onderdak hebben wij een vergoeding van € 118.000 ontvangen. De verwachting is dat hiervan € 52.000 wordt benut. Van het budget dat van de HAR resteert worden in 2023 de volgende onderzoeken uitgevoerd: bouwhistorisch onderzoek en onderzoek zorgbuurthuis Huijbergen. We verwachten een overschot van ca. € 60.000 aan het eind van 2023, waarvan reeds € 26.000 in de Financiële tussenrapportage van het 2e kwartaal 2023 is opgenomen.

Baten omgevingsvergunning
Door een aantal grote projecten zijn er meer leges ontvangen dan begroot. Naar het zich laat aanzien zal het overschot minimaal € 60.000 bedragen.

2.2 Grondbeleid

Terug naar navigatie - 2.2 Grondbeleid

Er zitten verschillende componenten in product 2.2. Grondbeleid. Het betreft de opbrengsten van de grexen, de verkoop van snippergroen/reststroken (complex overige gronden) en kosten inhuur derden in relatie tot opbrengsten via anterieure overeenkomsten.

Complex overige gronden
Tot nu toe wordt een opbrengst uit de verkoop van gronden (overige gronden, reststroken en snippergroen) verwacht van € 25.000. Op dit moment kan nog geen inschatting worden gemaakt van de verwachte totale verkoopopbrengst in 2023. Dit is afhankelijk van vraag en aanbod. Bovendien speelt klimaatadaptatie een grote rol in de afweging of bepaalde percelen (groen) voor verkoop in aanmerking komen. Een en ander conform het groenbeleidsplan De Groene Agenda. In de programmabegroting is een opbrengst geraamd van € 96.850. Bij een opbrengst van (slechts) € 25.000 zal dit dus leiden tot een tekort van ca. € 72.000 aan het einde van dit begrotingsjaar. Overigens is de structureel in de begroting opgenomen opbrengst voor 2024 inmiddels neerwaarts bijgesteld.  

Actualisatie grondexploitatie Centrum Hoogerheide
Het voornemen om de locatie Semmelweissstraat te verkopen aan de woningcorporatie is enige tijd geleden gepubliceerd in het kader van het Didam-arrest. Gepland is op de locatie Semmelweissstraat 28 sociale huurwoningen te realiseren. Tegen dit voornemen zijn zienswijzen ingediend. Met de woningcorporatie is geen overeenstemming bereikt over de prijs die is vastgesteld op basis van taxatie. De woningcorporatie heeft aangegeven voor de getaxeerde prijs niet te kunnen voldoen aan het programma voor 28 sociale huurwoningen. Wij onderzoeken de positie van de gemeente nader in juridische zin. Pas nadat de grond verkocht is, kan de planontwikkeling door de koper worden opgepakt. Dat zal in de loop van 2024 zijn. De actualisatie van de grondexploitatie leidt tot een bijstelling van de in 2023 geraamde budgetten van bouw- en woonrijpmaken, verwachte opbrengsten uit grondverkopen en de tussentijdse winstuitname. Het totale nadelig financieel effect voor 2023 op dit product bedraagt € 900.000. Het financieel resultaat van deze grondexploitatie wordt toegevoegd aan de reserve 'Ter dekking van kapitaallasten' i.v.m. het afdekken van de kapitaallasten van de realisatie van de brandweerkazerne / gemeentewerf aan de Doelstraat in Hoogerheide. In Programma 5. Bestuurskracht leidt dit tot een aanpassing van de dotatie aan de reserve 'Ter dekking van kapitaallasten'. Het financieel effect op het resultaat van de Programmabegroting 2023 is nihil. De actualisatie van de grondexploitatie en het verschuiven van de budgetten en de tussentijdse winstuitname naar 2024 zijn verwerkt in de primaire Programmabegroting 2024.

Anterieure overeenkomsten
Tot op heden is er sprake van een overschrijding van € 107.800. Dit wordt veroorzaakt door de inhuur van externen. Uitgangspunt bij het afsluiten van anterieure overeenkomsten is dat deze kosten worden verhaald op de initiatiefnemer(s). Via een anterieure overeenkomst is een bijdrage van € 17.000 ontvangen. Hierdoor resteert op deze post een netto-overschrijding van € 90.800. De ontvangen bijdrage van € 17.000 wordt op basis van de anterieure overeenkomst toegevoegd aan de reserve 'Groenfonds' (zie product 5.5 Financiën).

2.3 Recreatie en toerisme

Terug naar navigatie - 2.3 Recreatie en toerisme

Voor het Fiets- en Wielerplan, als onderdeel van de uitvoeringsagenda recreatie en toerisme, is een bedrag van € 50.000 ter beschikking gesteld. Omdat dit plan gekoppeld is aan vaststelling van de economische visie en deze vertraagd is, wordt de raad begin volgend jaar waarschijnlijk voorgesteld dit bedrag voor het Fiets- en wielerplan over te hevelen naar 2024. Het betreft hier een eenmalig budget. 

2.4 Sport en evenementen

Terug naar navigatie - 2.4 Sport en evenementen

Tennisparken
Er is een overschrijding bij de tennisparken in Huijbergen en Putte; deze kosten zijn gemaakt i.v.m. advieskosten voor renovatie/ombouw van de tenniscomplexen.

Onderhoud sportvelden
Er is een overschrijding veroorzaakt door advieskosten voor renovatie/ombouw van verschillende sportaccommodaties.
Er is ook een tekort ontstaan op het totale onderhoud van diverse sportaccommodaties i.v.m. de stijgende kosten van materialen en cao-verhogingen.

Gebouwen sportparken
Met betrekking tot het jaarlijks onderhoud aan de sportparken blijkt bij een analyse over de afgelopen drie jaar dat er structureel meer uitgaven aan jaarlijks onderhoud nodig zijn dan begroot. Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt voor de kantine van het sportpark Vivoo in Huijbergen. Dit in afwachting van de nieuw te bouwen kantine.

Indexering elektriciteitsverbruik
Recent is geconstateerd dat de energiebudgetten 2023 van de evenementenkasten en kermissen nog niet zijn aangepast aan de tarieven die gelden voor 2023. De gemeente neemt deel in een regionale aanbesteding wat betreft het leveren van energie (gas en elektriciteit). De tarieven worden vastgesteld in de maand november van het voorgaande jaar op basis van het gemiddelde over de maanden maart tot en met november van dat  jaar. Dit betekende dat er voor 2023 een vaste stijging van de energietarieven was van respectievelijk 230% voor elektriciteit en 241% voor gas. De tarieven zijn in 2022 zoals we weten buitensporig verhoogd. Hoewel de markt in 2023 daalde en nu weer gaat stijgen, hebben we contractueel nog te maken met de hele hoge tarieven van 2022. Het huidige contract loopt nog tot 31 december 2023. Op dit moment loopt er een nieuw aanbestedingstraject voor energietarieven, welke op 1 januari 2024 in zullen gaan. De bovengenoemde verhoging is daardoor alleen van toepassing op 2023.