Programma 3. Leefomgeving

Totaaloverzicht programma 3

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht programma 3

In onderstaande tabel betreffen de kolommen 1 tot en met 4 de cijfers zoals op 16 oktober 2023 geregistreerd in het financiële pakket. Kolom 5 betreft een prognose welke niet uit het financiële pakket komt, maar gebaseerd is op verwachtingen. 

Totaaloverzicht per product
Product Bedrag Begroot op 16 oktober 2023 Bedrag Werkelijk Bedrag rechten en verplichtingen Stand per 16 oktober 2023 Prognose afwijking van de begroting
3.1 Landschap en natuur € -2.410 € -20 € -2.240 € 150 € -
3.2 Milieu & duurzaamheid € -653.107 € -339.006 € -291.692 € 22.409 € -60.000
3.3 Beheer openbaar gebied € -2.940.723 € -1.403.530 € -1.687.293 € -150.100 € 6.450
3.4 Verkeer en Vervoer € -689.076 € -548.421 € -81.510 € 59.144 € -
3.5 Monumenten en Cultuur € -207.322 € -204.577 € -14.068 € -11.322 € -6.200
3.6 Burger- en overheids-participatie € -107.718 € -114.059 € - € -6.341 € -50.000
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties € -664.457 € -711.002 € -114.998 € -161.543 € -139.950
Totaal € -5.264.813 € -3.320.615 € -2.191.801 € -247.603 € -249.700

3.2 Milieu en duurzaamheid

Terug naar navigatie - 3.2 Milieu en duurzaamheid

Duurzaamheid
In februari 2023 heeft de raad via de budgetoverheveling van 2022 naar 2023 besloten o.a. een budget van € 88.416 respectievelijk € 150.000 over te hevelen van de Specifieke uitkering Regeling reductie energiegebruik en de Specifieke uitkering voor de aanpak van energiearmoede. Een gedeelte van het overgehevelde budget van € 88.416 wordt gebruikt voor mensen die op de wachtlijst staan voor de actie kadokaarten tegen energiearmoede. Dit zal ca. € 30.000 bedragen. Op het totale budget van duurzaamheid houden we momenteel budget over, omdat we vanwege een systeem van voorfinanciering het budget nu al ontvangen hebben, voorafgaand aan de start van de werkzaamheden. Het budget dat we dit jaar overhouden gaat daarom te zijner tijd mee naar 2024.

De geraamde inkomsten voor de verhuur van locaties voor het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen van € 10.000 zullen dit jaar niet gerealiseerd worden, omdat we deze energie zelf gebruiken en dus niet op de markt kunnen zetten. Deze moet worden afgeraamd. 

Stikstof Natuurdoelanalyse
De provincie heeft begin dit jaar voor een aantal gebieden in Brabant een Natuur Doel Analyse (NDA) gepresenteerd. Hierin is opgenomen welke maatregelen nodig zijn voor duurzaam natuurherstel in relatie tot de stikstofproblematiek. Daarnaast kennen we de Gebieds Gerichte Aanpak (GGA) die vorig jaar samen met partners (waaronder agrariërs) is opgestart. Ook de GGA is een actielijn die een direct gevolg is van de stikstofproblematiek. De integrale uitwerking om te komen tot een plan van aanpak voor de gemeente Woensdrecht van de sporen NDA en GGA is gestart in 2023 en loopt in ieder geval door tot in 2024. Voor de uitwerking is aanvullende capaciteit én expertise nodig. Voor het opstellen van een plan van aanpak zijn de kosten geraamd op € 100.000 (€ 50.000 in 2023 en € 50.000 in 2024). Het bedrag voor 2024 is opgenomen in de Programmabegroting 2024.

Lokale Aanpak Isolatie (Spuk LAI)
De gemeente ontvangt van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een specifieke uitkering voor het uitvoeren van een isolatieprogramma ten behoeve van het nemen van energiebesparende isolatiemaatregelen, eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen, in slecht geïsoleerde woningen van eigenaar-bewoners en slecht geïsoleerde woningen van leden van een vereniging van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties. In totaal ontvangt de gemeente een voorschotbijdrage van € 416.222. De bijdrage wordt in twee tranches uitbetaald, € 251.242 in juli 2023 en € 164.980 in maart 2024. De voorschotbijdrage voor 2024 is in de Programmabegroting 2024 opgenomen. De regeling loopt tot 31 december 2026. Jaarlijks wordt via de SiSa-bijlage van de jaarrekening verantwoording afgelegd. Middelen die niet worden besteed, kunnen door de minister worden teruggevorderd. De specifieke uitkering wordt opgenomen in dit product, maar omdat we deze middelen ofwel uitgeven ofwel terug moeten betalen, heeft dit geen effect op het begrotingssaldo.

Aanpak energiearmoede - inzet energiefixers
De gemeente ontvangt van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een specifieke uitkering voor de aanpak van energiearmoede. De specifieke uitkering Aanpak energiearmoede - inzet energiefixers is gericht op het helpen van kwetsbare huishoudens in huur- en koopwoningen door op korte termijn hun energiegebruik te verlagen door middel van energieadvies en kleine tot middelgrote energiebesparende maatregelen. De gemeente heeft in juni 2023 een voorschotbijdrage van € 134.268 ontvangen. De regeling loopt tot 31 december 2025. Jaarlijks wordt via de SiSa-bijlage van de jaarrekening verantwoording afgelegd. Middelen die niet worden besteed, kunnen door de minister worden teruggevorderd. De middelen worden opgenomen in dit product, maar omdat we deze middelen ofwel uitgeven ofwel terug moeten betalen, heeft dit geen effect op het begrotingssaldo.

3.3 Beheer openbaar gebied

Terug naar navigatie - 3.3 Beheer openbaar gebied

Wegen, straten en pleinen
Er wordt een overschrijding verwacht van ca. € 43.000 als gevolg van extra werkzaamheden voor onder meer het plaatsen van boombakken in de Antwerpsestraat in Putte en het herstellen van een keermuur in Woensdrecht. 

Realisatie overkapping gladheidbestrijdingsmachines
Het budget van de realisatie van de overkapping voor de gladheidbestrijdingsmachines is overschreden met € 3.000. Reden van overschrijding: gestegen uitvoeringskosten. Op de afschrijvingslasten voor 2023 wordt een eenmalig voordeel gerealiseerd van € 950 in verband met latere realisatie van de overkapping dan gepland. 

Exploitatie en beheer riolering
Exploitatie en beheer riolering laat aan het einde van het jaar een overschrijding zien als gevolg van gestegen uitvoeringskosten en energiekosten. Op rioolaansluitingen is daarentegen sprake van een positief saldo, waardoor dit tekort kan worden gecompenseerd.

Speelvoorzieningen
Op speelvoorzieningen zit op dit moment een onderschrijding van ca. € 48.500. Er zijn nieuwe speeltoestellen besteld. Waarschijnlijk zullen deze toestellen dit jaar niet meer geleverd en geplaatst kunnen worden. Mochten levering en plaatsing dit jaar niet plaatsvinden, dan wordt via de budgetoverheveling gevraagd om het budget naar 2024 over te hevelen.

3.5 Monumenten en cultuur

Terug naar navigatie - 3.5 Monumenten en cultuur

Door achterstallig onderhoud aan de kerktoren in Putte en herstelwerkzaamheden na vandalisme aan de fontein in Huijbergen wordt het beschikbare budget met € 6.200 overschreden.

3.6 Burger- en overheidsparticipatie

Terug naar navigatie - 3.6 Burger- en overheidsparticipatie

Organisatie verkiezingen november 2023
Gemeenten draaien zelf op voor de kosten van de extra Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Hiervoor wordt geen compensatie ontvangen vanuit het Rijk. De meerkosten worden geschat op € 50.000.

3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties

Terug naar navigatie - 3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties

Per 31 juli 2023 is de huur- en exploitatieovereenkomst met de voormalige beheerders van MFC Kloosterhof beëindigd. Contractueel was vastgelegd dat de gemeente de inventaris zou overnemen. Op basis van een taxatierapport is de overnameprijs bepaald en de afschrijvingslasten zijn in dit product opgenomen. Ook heeft de gemeente tijdelijk het beheer en de exploitatie van MFC Kloosterhof op zich genomen, wat kosten voor o.a. inhuur van horecapersoneel met zich meebrengt. Dit in afwachting van de komst van een nieuwe beheerder.

Recent is geconstateerd dat de energiebudgetten 2023 van MFC's De Drieschaar en Kloosterhof nog niet zijn aangepast aan de tarieven die gelden voor 2023. De gemeente neemt deel in een regionale aanbesteding wat betreft het leveren van energie (gas en elektriciteit). De tarieven worden vastgesteld in de maand november van het voorgaande jaar op basis van het gemiddelde over de maanden maart tot en met november van dat  jaar. Dit betekende dat er voor 2023 een vaste stijging van de energietarieven was van respectievelijk 230% voor elektriciteit en 241% voor gas. De tarieven zijn in 2022 zoals we weten buitensporig verhoogd. Hoewel de markt in 2023 daalde en nu weer gaat stijgen, hebben we contractueel nog te maken met de hele hoge tarieven van 2022. Het huidige contract loopt nog tot 31 december 2023. Op dit moment loopt er een nieuw aanbestedingstraject voor energietarieven, welke op 1 januari 2024 in zullen gaan. De bovengenoemde verhoging is daardoor alleen van toepassing op 2023.