Inleiding

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In onderstaande tabel betreffen de eerste vier kolommen de cijfers zoals op 30 juni jl. geregistreerd in het financiële pakket. Kolom 5 betreft een prognose welke niet uit het financiële pakket komt, maar gebaseerd is op verwachtingen. Door technische problemen in de financiële software was het niet mogelijk om een eerste kwartaalrapportage 2023 te maken. Alle mutaties zoals die verzameld waren voor die rapportage zijn opgenomen in de voorliggende rapportage. Feitelijk kan deze kwartaalrapportage dus gelezen worden als een halfjaarlijkse rapportage 2023.

Totaaloverzicht programma's

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht programma's
Totaaloverzicht programma´s
Product Bedrag Begroot op 30 juni 2023 Bedrag Werkelijk Bedrag rechten en verplichtingen Stand per 30 juni 2023 Prognose afwijking van de begroting
Sociaal Domein € -23.240.578 € -9.260.247 € -13.050.064 € 930.267 € 645.355
Ruimte € -382.913 € -977.757 € 1.704 € -593.140 € -309.865
Leefomgeving € -4.516.172 € -1.988.673 € -3.027.946 € -500.446 € -446.738
Economie € 329.382 € 710.483 € -374.407 € 6.694 € -23.925
Bestuurskracht € 29.082.965 € 31.264.644 € -2.217.680 € -36.001 € 64.688
Totaal € 1.272.684 € 19.748.450 € -18.668.392 € -192.626 € -70.485

Toelichting en leeswijzer tabellen

Terug naar navigatie - Toelichting en leeswijzer tabellen

Bovenstaande tabel geeft de cijfers per programma weer voor de totale programmabegroting. In de navolgende paragrafen volgt een uitsplitsing van de programma’s naar de bijbehorende producten. Bovenstaande en navolgende tabellen zijn als volgt te lezen: Bedrag begroot toont het saldo per programma/product zoals dat opgenomen is in de (gewijzigde) programmabegroting 2023. Bedrag werkelijk bevat de uitgaven tot en met 30 juni 2023. Bedrag rechten en verplichtingen bevat het saldo van de vastgelegde, nog verwachte inkomsten en uitgaven. Dit alles resulteert in de stand per 30 juni 2023. De kolom prognose afwijking van de begroting bevat de verwachte afwijking ten opzichte van het begrotingssaldo (kolom 1) per ultimo 2023.

Prognose resultaat 2023

Terug naar navigatie - Prognose resultaat 2023

In het overzicht hieronder is het verloop van het begrotingssaldo te zien sinds het vaststellen van de Programmabegroting 2023. Met nadruk vermelden we daarbij dat dit de stand per 30 juni 2023 betreft en deze een indicatie geeft van het te verwachten resultaat 2023. 

De prognose voor 2023 is dat het jaar afgesloten wordt met een positief resultaat van 1,2 miljoen euro.

Dit ontstaat met name door lagere kosten dan begroot in het Sociaal Domein. Deze lagere kosten worden evenwel nog niet verwerkt in de bij deze rapportage behorende begrotingswijzing. In de derde kwartaalrapportage volgt een voorstel ten aanzien van (een deel van) het verwachte restantoverschot op product 1.4 Maatschappelijke Ondersteuning. Exclusief de positieve effecten in het Sociaal Domein leiden verwachte kostenstijgingen in de begroting tot een voorgestelde begrotingswijziging met een totaal (negatief) effect op het begrotingssaldo van - € 812.639.

Begrotingssaldo Programmabegroting 2023 (10-11-2022) € 983.334 (A)
Vastgestelde begrotingswijzigingen
Programma 1. Sociaal Domein € 229.500 Aanbesteding en Garantstelling IKC Woensdrecht
Programma 2. Ruimte € -
Programma 3. Leefomgeving € 8.553 Verduurzamen gemeentelijk vastgoed en Nieuw contract Beheer MFC de Drieschaar
Programma 4. Economie € -
Programma 5. Bestuurskracht € 51.297 Verduurzamen gemeentelijk vastgoed en Lease Dienstauto handhaving
Totaal begrotingswijzigingen € 289.350 (B)
Begrotingssaldo op 30 juni 2023 (A+B) € 1.272.684 (C)
Begrotingswijzigingen 2e kwartaalrapportage 2023 Met name:
Programma 1. Sociaal Domein € -96.799 Extra uitgaven in Programma 1 , gedekt door extra middelen in Programma 5 (meicirculaire)
Programma 2. Ruimte € -309.865 Extra kosten WK veldrijden en indexering exploitatie zwembad Hoogerheide
Programma 3. Leefomgeving € -446.738 Extra kosten beheer openbaar gebied
Programma 4. Economie € -23.925 Onderzoek versterking cluster Aviolanda en budgetverschuiving Human Capital Agenda vanuit Progr. 5.
Programma 5. Bestuurskracht € 64.688 Diversen waar onder aanvullende dividenduitkering GBE Aqua BV
Totaal begrotingswijzigingen € -812.639 (D)
Begrotingssaldo na vaststelling Q2 (C+D) € 460.045 (E)
Verwacht maar niet opgenomen in begrotingswijziging Belangrijkste oorzaken (op hoofdlijnen, zie rapportage voor details)
Programma 1. Sociaal Domein € 742.154 Lagere kosten Sociaal Domein
Totaal € 742.154 (F)
Prognose resultaat 2023 (E+F) € 1.202.199