Programma 4. Economie

Totaaloverzicht programma 4

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht programma 4

In onderstaande tabel betreffen de kolommen 1 tot en met 4 de cijfers zoals op 30 juni 2023 geregistreerd in het financiële pakket. Kolom 5 betreft een prognose welke niet uit het financiële pakket komt, maar gebaseerd is op verwachtingen. 

Totaaloverzicht per product
Product Bedrag Begroot op 30 juni 2023 Bedrag Werkelijk Bedrag rechten en verplichtingen Stand per 30 juni 2023 Prognose afwijking van de begroting
4.1 Werkgelegenheid € -52.095 € -29.072 € -22.440 € 583 € -20.000
4.2 Middenstand en winkelgebieden € -60.641 € -15.317 € -60.776 € -15.453 € -
4.4 Afvalinzameling € 445.461 € 758.215 € -291.191 € 21.564 € -3.925
4.5 Aviolanda € -3.343 € -3.343 € - € - € -
Totaal € 329.382 € 710.483 € -374.407 € 6.694 € -23.925

4.1 Werkgelegenheid

Terug naar navigatie - 4.1 Werkgelegenheid

Overheveling budgetten College Werk Programma 2022-2026
In het College Werk Programma 2022-2026 resp. de Perspectievennota 2023-2026 zijn eenmalige middelen opgenomen, welke in de Programmabegroting 'voorlopig' opgenomen zijn in product 5.5 Financiën. Het betreft o.a. een budget voor de Human Capital Agenda & Regio Branding (€ 20.000). In deze financiële tussenrapportage wordt dit budget ondergebracht bij product 4.1.

4.4 Afvalinzameling

Terug naar navigatie - 4.4 Afvalinzameling

Indexering vergoeding WVS inhuur kernteams team Wijk- & Dorpsbeheer

In 2019 is een groepsdetacheringsovereenkomst met het WVS gesloten waarbij medewerkers van het WVS participeren in de wijkteams van onze gemeente. De overeenkomst heeft een looptijd tot en met 2024. Op basis van de overeenkomst wordt de vergoeding voor de inhuur van de medewerkers jaarlijks geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindex (cpi) alle bestedingen van het CBS.  De indexatie voor 2023 leidt tot een hogere vergoeding (€ 57.000), waarvan een deel (€ 4.000) wordt toegerekend aan afvalinzameling.  Deze indexering van de vergoeding wordt opgevangen uit het budget voor de reservering van prijsstijgingen (Perspectievennota 2023-2026 / Meicirculaire 2022). Zie de toelichting bij product 5.8 Overhead.