Programma 2. Ruimte

Totaaloverzicht programma 2

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht programma 2

In onderstaande tabel betreffen de kolommen 1 tot en met 4 de cijfers zoals op 30 juni 2023 geregistreerd in het financiële pakket. Kolom 5 betreft een prognose welke niet uit het financiële pakket komt, maar gebaseerd is op verwachtingen. 

Totaaloverzicht per product
Product Bedrag Begroot op 30 juni 2023 Bedrag Werkelijk Bedrag rechten en verplichtingen Stand per 30 juni 2023 Prognose afwijking van de begroting
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken € 599.809 € 431.600 € 417.728 € 249.519 € -4.698
2.2 Grondbeleid € 306.781 € -146.668 € 1.317 € -452.132 € -
2.3 Recreatie en toerisme € -331.175 € -436.502 € -50.317 € -155.644 € -214.400
2.4 Sport en evenementen € -958.328 € -826.187 € -367.024 € -234.883 € -90.767
Totaal € -382.913 € -977.757 € 1.704 € -593.140 € -309.865

2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken

Terug naar navigatie - 2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken

Overheveling budgetten College Werk Programma 2022-2026

In het College Werk Programma 2022-2026 resp.  de Perspectievennota 2023-2026 zijn eenmalige middelen opgenomen, welke in de Programmabegroting 'voorlopig' opgenomen waren in product 5.5 Financiën. Het betreft o.a. een budget voor het opstellen van een woonzorgvisie (€ 35.000). In deze financiële tussenrapportage wordt dit budget overgeheveld en ondergebracht bij product 2.1. Deze is daardoor (nog) niet zichtbaar in het overzicht.

Wet Kwaliteitsborging Bouw.

De beschikbare middelen zijn door het rijk verlaagd met een bedrag van  4300,- euro.

Woningbouw, plannen en programmering

Sinds december 2022 worden er een aantal gezinnen gehuisvest in recreatiewoningen op het recreatiepark Familyland in Hoogerheide. Dit gebeurt op basis van de Hotel en Accommodatie Regeling (HAR) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, waarbij tijdelijk onderdak wordt geboden aan statushouders die in de COA-opvang aan het wachten zijn op definitieve huisvesting. De HAR is ingesteld om opvangcapaciteit bij het COA vrij te maken door de uitstroom naar gemeenten te versnellen. Voor het verzorgen van tijdelijk onderdak hebben wij een vergoeding van € 118.000 ontvangen. De verwachting is dat hiervan € 75.000 wordt benut. Van het budget wat van de HAR resteert worden in 2023 de volgende onderzoeken uitgevoerd: bouwhistorisch onderzoek en onderzoek zorgbuurthuis Huijbergen. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 17.000.  We verwachten dat we van het aangegeven budget van 118 K uiteindelijk ca 26 K overhouden mits er geen tegenvallers optreden.  Omdat deze mutaties nog verwerkt worden zijn deze nog niet terug te zien in bovenstaande tabel.

Leges bouwvergunning

De prognose is positief. De verwachting is dat we meer leges ontvangen dan begroot, gezien de huidige resultaten. In september is meer inzicht in wat het uiteindelijk verwachte eindresultaat zal zijn.

2.2 Grondbeleid

Terug naar navigatie - 2.2 Grondbeleid

Er zitten verschillende componenten in 2.2. Grondbeleid. Het betreft de opbrengsten van de grexen, de verkoop van snippergroen/reststroken (complex overige gronden) en kosten inhuur derden irt opbrengsten via anterieure overeenkomsten.

Complex overige gronden

Tot nu toe wordt een opbrengst uit de verkoop van gronden (overige gronden, reststroken en snippergroen) verwacht van € 25.000. Op dit moment kan nog geen inschatting worden gemaakt van de verwachte totale verkoopopbrengst in 2023. Dit is afhankelijk van vraag en aanbod. Bovendien speelt in de afweging of bepaalde percelen (groen) voor verkoop in aanmerking komen klimaatadaptatie een grotere rol. Een en ander conform het groenbeleidsplan De Groene Agenda. In de programmabegroting is een opbrengst geraamd van € 96.850. Via de Financiële tussenrapportages wordt gerapporteerd over de verwachte opbrengsten. 

Anterieure overeenkomsten

Tot op heden is er sprake van een overschrijding van € 67.000. Dit wordt veroorzaakt door de inhuur van externen. Middels het afsluiten van een anterieure overeenkomst worden deze kosten verhaald op een initiatiefnemer.

2.3 Recreatie en toerisme

Terug naar navigatie - 2.3 Recreatie en toerisme

WK veldrijden 2023

Er is sprake van een budgetoverschrijding ten gevolge van extra kosten met betrekking tot het WK veldrijden. In januari 2023 is de raad geïnformeerd over de extra gemaakte kosten van € 164.400.  

Overheveling budgetten College Werk Programma 2022-2026

In het College Werk Programma 2022-2026 resp.  de Perspectievennota 2023-2026 zijn eenmalige middelen opgenomen, welke in de Programmabegroting 'voorlopig' opgenomen zijn in product 5.5 Financiën. Het betreft o.a. een budget voor het 'Fiets- en Wielerplan (€ 50.000). In deze financiële tussenrapportage wordt dit budget ondergebracht in product 2.3.

2.4 Sport en evenementen

Terug naar navigatie - 2.4 Sport en evenementen

Prijsstijgingen

Een hoge inflatie en hoge energiekosten raken zowel ondernemers, huishoudens en werknemers en ook onze gemeente. Deze kosten komen daarnaast nog bovenop CAO afspraken die zijn gemaakt. Tegelijkertijd worstelen werkgevers met krapte op de arbeidsmarkt die zorgt voor een uitdagende concurrentieslag tussen werkgevers. Al deze ontwikkelingen hebben invloed op de tarieven die per januari 2023 worden doorberekend. De stijging op dienstverlening, service- en onderhoudsabonnementen komen hiermee gemiddeld op een prijsstijging van 10%. Dit is een forse indexering en hoewel leveranciers door de hele markt er alles aan doe om een efficiëntie slag te maken zonder concessies te doen aan de kwaliteit van de dienstverlening en producten, is genoemde prijsstijging onontkoombaar. 

Indexering exploitatiebijdrage zwembad Laco Hoogerheide

In 2015 is een overeenkomst gesloten met Laco BV met betrekking tot de exploitatie van het zwembad aan de Sportlaan in Hoogerheide. Op basis van de overeenkomst wordt de exploitatiebijdrage jaarlijks geïndexeerd, waarbij de indexering een combinatie is van loon-, energie- en algemene prijsontwikkeling.  De indexering van het energieonderdeel zorgt er voor dat er sprake is van een prijsstijging van € 87.500.  Deze prijsstijging wordt opgevangen uit het budget voor de reservering van prijsstijgingen (Perspectievennota 2023-2026 / Meicirculaire 2022). Zie de toelichting bij product 5.8 Overhead.

MJOP buitensportaccommodaties 2021-2024

Op het sportpark De Buizerd in Putte worden - conform het MJOP buitensportaccommodaties - de beregeningsinstallaties, -leidingen en pomp vervangen. In het MJOP is hiervoor een budget van (afgerond) € 52.000 (incl. omzetbelasting en voorbereidingskosten) opgenomen. Voor de beregeningsinstallaties zijn twee extra strengen gewenst. Het extra investeringsbudget (inclusief indexering) bedraagt € 65.000 (incl. omzetbelasting). De toename van de afschrijvingslasten bedraagt € 1.100 (2023) resp. € 2.200 (2024 e.v. jaren).

Op het sportpark De Buizerd in Putte is - conform het MJOP buitensportaccommodaties - de toplaagrenovatie gepland van het veld 1 (wedstrijdveld)  en 2 (trainingsveld). In het MJOP is hiervoor een budget van (afgerond) € 68.000 (incl. omzetbelasting en voorbereidingskosten) opgenomen. De toplaagrenovatie van beide velden wordt niet uitgevoerd. Er zijn werkzaamheden geweest om het natuurgrasveld te verbeteren, maar volledige renovatie wordt niet uitgevoerd.  Met de volgende inspectie wordt er opnieuw geïnventariseerd. Beide investeringsbudgetten komen te vervallen. De in de programmabegroting opgenomen afschrijvingslasten van € 3.600 komen te vervallen.

Op het sportpark De Fortuin in Woensdrecht is - conform het MJOP buitensportaccommodaties - de vervanging uitgevoerd van het leunhekwerk en ballenvangers van het natuurgras wedstrijdveld. In het MJOP is hiervoor een budget van € 12.700 (incl. omzetbelasting en voorbereidingskosten) opgenomen. Als gevolg van gestegen staalprijzen en het aanbrengen van extra grondplaatjes is een extra budget van € 14.215 (incl. omzetbelasting) nodig. De toename van de afschrijvingslasten bedraagt € 5.700 (2023) resp. € 800 (2024 e.v. jaren).