Programma 3. Leefomgeving

Totaaloverzicht programma 3

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht programma 3

In onderstaande tabel betreffen de kolommen 1 tot en met 4 de cijfers zoals op 30 juni 2023 geregistreerd in het financiële pakket. Kolom 5 betreft een prognose welke niet uit het financiële pakket komt, maar gebaseerd is op verwachtingen. 

Totaaloverzicht per product
Product Bedrag Begroot op 30 juni 2023 Bedrag Werkelijk Bedrag rechten en verplichtingen Stand per 30 juni 2023 Prognose afwijking van de begroting
3.1 Landschap en natuur € -2.410 € 2.220 € -2.240 € 2.390 € -
3.2 Milieu & duurzaamheid € -474.738 € 136.016 € -680.221 € -69.467 € -98.660
3.3 Beheer openbaar gebied € -2.574.904 € -697.941 € -2.133.078 € -256.115 € -314.260
3.4 Verkeer en Vervoer € -574.791 € -461.806 € -94.414 € 18.571 € -114.285
3.5 Monumenten en Cultuur € -50.322 € -199.872 € 7.538 € -142.012 € -7.000
3.6 Burger- en overheids-participatie € -73.050 € -107.007 € -3.476 € -37.433 € -14.033
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties € -765.957 € -660.282 € -122.055 € -16.380 € 101.500
Totaal € -4.516.172 € -1.988.673 € -3.027.946 € -500.446 € -446.738

3.2 Milieu en duurzaamheid

Terug naar navigatie - 3.2 Milieu en duurzaamheid

Correctie budgetoverheveling SPUK Regeling Reductie Energiegebruik 2019-2021

De gemeente Woensdrecht heeft in december 2019 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken een beschikking specifieke uitkering (Spuk) Regeling reductie energiegebruik (RRE) ontvangen. Van het ministerie is in 2020 een voorschot ontvangen van € 258.181 voor de uitvoering van de regeling. In 2020 en 2021 is een budget besteed van € 169.765. Dit is aan het Ministerie gerapporteerd via de SiSa-bijlage van de gemeentelijke jaarrekening 2021. De gemeente heeft in december 2022 van het Ministerie een vaststelling van de SPUK RRE ontvangen.  Het ministerie geeft aan de gerealiseerde besteding – gezien de Corona beperkende maatregelen - een mooi prestatie te vinden en stelt de subsidie vast op € 258.181.  Het door de gemeente niet uitgegeven bedrag van € 88.416 wordt door het ministerie niet teruggevorderd en mag door de gemeente worden behouden. Het restantbudget van € 88.416 is als incidentele baat in de jaarrekening 2022 verantwoord en middels de bestemming van het jaarrekeningresultaat2022 toegevoegd aan de algemene reserve.  Dit is afgestemd met de accountant, die de jaarrekening van de gemeente heeft gecontroleerd.

Via de budgetoverheveling 2022 -> 2023 (Raadsbesluit februari 2023) is het restantbudget én de subsidie van de SPUK RRE overgeheveld van boekjaar 2022 naar 2023. Door dat het overschot op de subsidie in het jaarrekeningresultaat terecht is gekomen, is de subsidie niet beschikbaar voor overheveling. De subsidie is dus abusievelijk in de budgetoverheveling opgenomen. In 2023 is er aldus geen dekking voor de nog uit te voeren duurzaamheidsmaatregelen. Dit kan hersteld worden door het bedrag van € 88.416 uit de algemene reserve te onttrekken (zie product 5.5. Financiën). De accountant heeft dit als volgt bevestigd: Als de raad besloten heeft om het bedrag over te hevelen naar 2023, dan moet het bedrag aan een reserve worden gedoteerd in 2022 en is daardoor dan beschikbaar voor dekking in 2023. 

SPUK Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE)

De gemeente ontvangt van de minister voor Klimaat en Energie een specifieke uitkering voor het behalen van de doelen uit de Klimaatwet. De Klimaatwet houdt in dat Nederland uiterlijk in 2050 klimaatneutraal wil zijn. Het doel voor 2030 in de Klimaatwet is om de uitstoot van C02 met minimaal 55% te verminderen. In totaal ontvangt de gemeente een voorschotbijdrage van € 1.389.690. De bijdrage wordt in drie tranches uitbetaald, t.w. € 459.066 in april 2023, € 463.230 in januari 2024 en € 467.394 in januari 2025. Het doel van de meerjarige regeling is om de capaciteit (bemensing) te vergroten bij decentrale overheden voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid. De middelen worden als een brede doeluitkering uitgekeerd. Dat wil zeggen dat gemeenten een ruime vrijheid hebben om de middelen te besteden, zo lang ze binnen de grenzen van de regeling blijven. De middelen zijn bedoeld om gemeenten in staat te stellen voldoende arbeidskrachten in te huren zodat zij het klimaat- en energiebeleid kunnen uitvoeren.   De regeling loopt tot 31 december 2025. Er wordt nog gewerkt aan een regeling voor na 2025.

Het voorschot dat de gemeente in 2023 ontvangt, moet uiterlijk 31 december 2025 zijn besteed. Het voorschot dan in januari 2024 ontvangen wordt, moet 31 december 2026 zijn besteed; het voorschot dat in januari 2025 ontvangen wordt, moet uiterlijk 31 december 2027 zijn besteed. Jaarlijks wordt via de SiSa-bijlage van de jaarrekening verantwoording afgelegd. Middelen die niet worden besteed, kunnen door de minister worden teruggevorderd. 

3.3 Beheer openbaar gebied

Terug naar navigatie - 3.3 Beheer openbaar gebied

Wegen, straten en pleinen

Op de kosten van onderhoud van de wegen, straten en pleinen wordt een overschrijding verwacht van € 220.000. Dit wordt met name veroorzaakt door gestegen prijzen, duurdere grondstoffen, areaaluitbreiding en stijgende kosten als gevolg van meer inzet van van de veegmachine voor de straatreiniging.

Indexatie vergoeding WVS inhuur kernteams team Wijk- & Dorpsbeheer

In 2019 is een groepsdetacheringsovereenkomst met het WVS gesloten waarbij medewerkers van het WVS participeren in de wijkteams van onze gemeente. De overeenkomst heeft een looptijd tot en met 2024. Op basis van de overeenkomst wordt de vergoeding voor de inhuur van de medewerkers jaarlijks geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindex (cpi) alle bestedingen van het CBS.  De indexatie voor 2023 leidt tot een hogere vergoeding (€ 57.000), waarvan een deel (€ 48.500) wordt toegerekend aan het beheer van het openbaar gebied.  Deze indexatie van de vergoeding wordt opgevangen uit het budget voor de reservering van prijsstijgingen (Perspectievennota 2023-2026 / Meicirculaire 2022). Zie de toelichting bij product 5.8 Overhead.

3.4 Verkeer en vervoer

Terug naar navigatie - 3.4 Verkeer en vervoer

Openbare verlichting

Bij de openbare verlichting wordt een overschrijding verwacht van € 110.000. Dit wordt met name veroorzaakt door gestegen kosten van energie en duurdere grondstoffen.

Indexatie vergoeding WVS inhuur kernteams team Wijk- & Dorpsbeheer

In 2019 is een groepsdetacheringsovereenkomst met het WVS gesloten waarbij medewerkers van het WVS participeren in de wijkteams van onze gemeente. De overeenkomst heeft een looptijd tot en met 2024. Op basis van de overeenkomst wordt de vergoeding voor de inhuur van de medewerkers jaarlijks geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindex (cpi) alle bestedingen van het CBS.  De indexatie voor 2023 leidt tot een hogere vergoeding (€ 57.000), waarvan een deel (€ 4.000) wordt toegerekend aan verkeer en vervoer.  Deze indexatie van de vergoeding wordt opgevangen uit het budget voor de reservering van prijsstijgingen (Perspectievennota 2023-2026 / Meicirculaire 2022). Zie de toelichting bij product 5.8 Overhead.

3.5 Monumenten en cultuur

Terug naar navigatie - 3.5 Monumenten en cultuur

Onderhoud gemeentelijk vastgoed/Kloostervijver Huijbergen

De kosten voor herstel van de kloostervijver kern Huijbergen bedragen 43.000,- euro.  Ook zijn kosten gemaakt voor herstel van de gevels van de kerk in Putte en aanpassing van de luidcomputer. Er is daardoor sprake van een overschrijding van ongeveer € 7.000  

3.6 Burger- en overheidsparticipatie

Terug naar navigatie - 3.6 Burger- en overheidsparticipatie

Organisatie verkiezingen

Er is een tekort ontstaan door extra kosten voor het drukken van extra stempassen i.v.m. dubbele verkiezingen in 2023 (Provinciale Staten én Waterschapsverkiezingen). Daarnaast zijn er extra kosten voor de uitvoering van de Wet Nieuwe Procedure Verkiezingsuitslag. Voor deze laatste kosten worden gemeenten gecompenseerd in de Meicirculaire 2023. Deze extra lasten in product 3.6 worden dus gecompenseerd door een hogere uitkering via het gemeentefonds in product 5.5.

3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties

Terug naar navigatie - 3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties

Multifunctionele centra (MFC's)

Een hoge inflatie en hoge energiekosten raken zowel ondernemers, huishoudens en werknemers en ook onze gemeente. Deze kosten komen daarnaast nog bovenop CAO afspraken die zijn gemaakt. Tegelijkertijd worstelen werkgevers met krapte op de arbeidsmarkt die zorgt voor een uitdagende concurrentieslag tussen werkgevers. Al deze ontwikkelingen hebben invloed op de tarieven die per januari 2023 worden doorberekend. De stijging op dienstverlening, service- en onderhoudsabonnementen komen hiermee gemiddeld op een prijsstijging van 10%. Dit is een forse indexering en hoewel leveranciers door de hele markt er alles aan doe om een efficiëntie slag te maken zonder concessies te doen aan de kwaliteit van de dienstverlening en producten, is genoemde prijsstijging onontkoombaar.

Verkoop voormalig gemeentehuis Huijbergen

In maart 2018 is het voormalig gemeentehuis in de kern Huijbergen verkocht aan een projectontwikkelaar. In de koopovereenkomst is opgenomen dat, indien sprake is van een vergroting van het bouwblok, de koper een aanvullende vergoeding aan de gemeente is verschuldigd. Op basis van de overeenkomst is een bedrag van € 115.000 aan de eigenaar in rekening gebracht.