Programma 5. Bestuurskracht

Totaaloverzicht programma 5

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht programma 5

In onderstaande tabel betreffen de kolommen 1 tot en met 4 de cijfers zoals op 30 juni 2023 geregistreerd in het financiële pakket. Kolom 5 betreft een prognose welke niet uit het financiële pakket komt, maar gebaseerd is op verwachtingen. 

Totaaloverzicht per product
Product Bedrag Begroot op 30 juni 2023 Bedrag Werkelijk Bedrag rechten en verplichtingen Stand per 30 juni 2023 Prognose afwijking van de begroting
5.1 Openbare orde en veiligheid € -1.924.620 € -1.519.305 € -796.561 € -391.246 € -68.514
5.2 Handhaving € -287.491 € -164.978 € - € 122.513 € -91.170
5.3 Dienstverlening en burgerzaken € 93.029 € 39.980 € 28.300 € -24.749 € -
5.4 Samenwerking en besturen € -1.913.166 € -1.164.571 € -749.195 € -599 € -
5.5 Financiën € 37.464.150 € 34.141.122 € 2.242.124 € -1.080.904 € 333.540
5.6 Belastingen en heffingen € 5.751.781 € 5.777.635 € 62.708 € 88.562 € -
5.7 Informatievoorziening en automatisering € -332.340 € -94.046 € -59.006 € 179.288 € -17.812
5.8 Overhead € -8.761.942 € -5.266.438 € -2.514.838 € 980.667 € -65.052
5.9 Personeel en organisatie € -963.231 € -462.027 € -431.213 € 69.991 € -26.304
5.10 Communicatie € -36.034 € -18.626 € - € 17.408 € -
5.11 Juridische zaken € -7.171 € -4.102 € - € 3.069 € -
Totaal € 29.082.965 € 31.264.644 € -2.217.680 € -36.001 € 64.688

5.1 Openbare orde en Veiligheid

Terug naar navigatie - 5.1 Openbare orde en Veiligheid

Op 15 juni 2023 heeft de gemeenteraad besloten geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2023 van de Veiligheidsregio. Deze begrotingswijziging leidt tot een hogere bijdrage in 2023 van gemeente Woensdrecht aan de Veiligheidsregio van € 69.928,- . Het werkprogramma van de Omgevingsdienst leidt tot een voordeel van € 1.414 in dit product.

5.2 Handhaving

Terug naar navigatie - 5.2 Handhaving

Overheveling budgetten College Werk Programma 2022-2026

In het College Werk Programma 2022-2026 resp.  de Perspectievennota 2023-2026 zijn eenmalige middelen opgenomen, welke in de Programmabegroting 'voorlopig' opgenomen zijn in product 5.5 Financiën. Het betreft o.a. voor product 5.2 budget voor inhuur van BOA's (€ 100.000). In deze financiële tussenrapportage wordt dit budget ondergebracht bij product 5.2 Handhaving.

Ook in dit product leidt het werkprogramma van de Omgevingsdienst tot een voordeel van € 8.830.

5.3 Dienstverlening en Burgerzaken

Terug naar navigatie - 5.3 Dienstverlening en Burgerzaken

Geen afwijkingen verwacht. We zien een afname in uitgifte van rijbewijzen. Voor huwelijken is de verwachting dat deze in de pas gaan lopen omdat zomerpiek er nog aankomt.  Voor reisdocumenten is de verwachting dat er meer leges opbrengsten ontstaan, wat de afname in rijbewijzen compenseert.  

5.5 Financiën

Terug naar navigatie - 5.5 Financiën

Op dit product wordt een overschot verwacht, dat voornamelijk wordt veroorzaakt door een positief effect van de decembercirculaire 2022.

Algemene Uitkering Gemeentefonds: Decembercirculaire 2022 en Meicirculaire 2023

Op 21 december 2022 is de decembercirculaire 2022 verschenen. Hoewel deze een negatieve bijstelling van de septembercirculaire 2022 bevatte, is per saldo het effect van de decembercirculaire op onze begroting  2023 positief. Ook de meicirculaire 2023 (verschenen op 8 juni 2023) heeft een positief effect op de begroting 2023.

Vluchtelingen Oekraïne

Binnen dit product worden  de kosten met betrekking tot de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne verantwoord. Omdat het Rijk hiervoor compensatie heeft toegezegd, zijn deze middelen budgetneutraal opgenomen.

Renteopbrengsten kort geld eerste half jaar 2023

Als gevolg van de gestegen rente op de kapitaalmarkt en de aanwezige liquide middelen bedragen de renteopbrengsten over het eerste halfjaar van 2023 ± € 64.000. In de Programmabegroting 2023 zijn geen renteopbrengsten geraamd. Het rentepercentage is in het eerste halfjaar van 2023 gestegen van 1,89% op 1 januari 2023 naar 3,40% op 30 juni 2023. Ter vergelijking: de totale renteopbrengsten over het jaar 2022 bedroegen € 14.100. Het rentepercentage in 2022 was nihil tot 14 september 2022. Daarna is de rente gestegen van 0,66% medio september 2023 naar 1,89% op 31 december 2022. De renteopbrengst van € 64.000 over het eerste halfjaar van 2023 is een financieel voordeel voor de Programmabegroting 2023.

Dividenduitkering Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

De nettowinst over 2022 van de BNG Bank bedroeg € 300 miljoen. In de Programmabegroting 2023 is reeds rekening gehouden met een dividenduitkering van € 25.047. Op basis van het besluit van de Algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 20 april 2023 is een aanvullende dividenduitkering in de Programmabegroting 2023 opgenomen van € 3.033.

Dividenduitkering GBE Aqua BV

In november 2023 verwacht GBE Aqua BV een interim dividenduitkering 2023 aan de aandeelhouders uit te keren van € 5.250.000. Voor Woensdrecht betekent dit een extra dividenduitkering van € 47.823 voor het boekjaar 2023. Tevens is een aanvullende dividenduitkering van € 16.946 over het boekjaar 2022 ontvangen.

Overheveling budgetten collegewerkprogramma 2022-2026

In het collegewerkprogramma 2022-2026 zijn eenmalige middelen beschikbaar gesteld, welke opgenomen waren onder dit product. Dit kwartaal zijn voor een bedrag van € 205.000 budgetten overgeboekt van product 5.5 naar de desbetreffende producten. Deze verlaging van begrote lasten in product 5.5. leidt dus tot verhoging van begroten lasten in diverse andere producten. Per saldo heeft dit geen effect op het begrotingsresultaat. Van de in het collegewerkprogramma voor 2023 geoormerkte middelen (€ 345.000) staan in product 5.5 nu alleen nog de budgetten voor de Groene Agenda (€ 75.000) en de Toekomstvisie (€ 25.000) 'geparkeerd', in afwachting van beleid op basis waarvan deze middelen ingezet en naar de juiste programma's verdeeld worden. In de prognose is ervan uitgegaan dat deze middelen in 2023 nog uitgegeven worden.

Correctie budgetoverheveling SPUK Regeling Reductie Energiegebruik 2019-2021

Via de budgetoverheveling 2022 -> 2023 is het restantbudget van de SPUK Regeling Reductie Energiegebruik (SPUK RRE) overgeheveld van boekjaar 2022 naar 2023. De gemeente heeft op 12 december 2022 een vaststelling beschikking SPUK RRE ontvangen. Het door de gemeente niet uitgegeven bedrag van € 88.416 wordt door het ministerie niet teruggevorderd en mag worden behouden. Het restantbudget van € 88.416 diende volgens accountant BakerTilly als incidentele baat in de jaarrekening 2022 te worden verantwoord. Tevens meldde de accountant: Als de raad besloten heeft om het bedrag over te hevelen naar 2023, dan moet het bedrag aan een reserve worden gedoteerd in 2022 en is daardoor dan beschikbaar voor dekking in 2023.  Het restantbudget van € 88.416 is in het jaarrekeningresultaat 2022 terechtgekomen en via de bestemming van het jaarrekeningresultaat in de algemene reserve (raadsbesluit 6 juli 2023). In de Q2-rapportage 2023 wordt de raad voorgesteld het bedrag van € 88.416 aan de algemene reserve te onttrekken t.b.v. de dekking van het naar 2023 overgehevelde budget.

Energie Noodfonds Verenigingen

In 2022 ontving de gemeenteraad signalen dat verenigingen, stichtingen en gebruikers van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed mogelijk in de problemen kwamen door de aanhoudend stijgende energiekosten. Met de subsidieregeling ‘Energie noodfonds verenigingen 2022-2023' is invulling gegeven aan de motie van de gemeenteraad om de verenigingen, stichtingen en gebruikers van gemeentelijk vastgoed financiële tegemoetkoming te bieden als blijkt dat ondanks de inspanningen om energie te besparen, zij in hun voortbestaan worden bedreigd.  Als gevolg van de subsidieregeling is een reserve Energie Noodfonds Verenigingen gevormd van € 100.000, waarbij de onttrekking van het bedrag ten laste van de Algemene reserve is gebracht. 

Het vormen van, toevoegen en onttrekken aan de reserve Energie Noodfonds Verenigingen is een bevoegdheid van de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid tot het doen van onttrekkingen gedelegeerd aan het college. Daarnaast werd het college opgedragen de verantwoording  over de reserve in de P&C-cyclus op te nemen. In deze kwartaalrapportage is een aparte paragraaf opgenomen waarin de stand van zaken nader wordt toegelicht.

Salarissen/POK middelen

Vanuit de POK-middelen (welke zijn verantwoord onder product 1.3) is € 52.500 beschikbaar gesteld voor inhuur van een junior beleidsmedewerker sociaal domein daar een medewerker een specifieke projectopdracht in het kader van verbetering dienstverlening heeft gekregen. 

5.7 Informatievoorziening en automatisering

Terug naar navigatie - 5.7 Informatievoorziening en automatisering

De gemeenschappelijke regeling West Brabants Archief heeft een aanpassing van de begroting 2023 en het meerjarenperspectief ingediend. De deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling zullen dit jaar en volgende jaren geconfronteerd worden met een stijging in de bijdrage. 

5.8 Overhead

Terug naar navigatie - 5.8 Overhead

Prijsstijgingen

Een hoge inflatie en hoge energiekosten raken zowel ondernemers, huishoudens en ook onze gemeente. Deze kosten komen nog bovenop CAO-afspraken die zijn gemaakt. Tegelijkertijd worstelen werkgevers met krapte op de arbeidsmarkt, die zorgt voor een uitdagende concurrentieslag tussen werkgevers. Al deze ontwikkelingen hebben invloed op de tarieven die per januari 2023 worden doorberekend. De prijsstijging op dienstverlening, service- en onderhoudsabonnementen komt hiermee gemiddeld op 10%. Dit is een forse indexering en hoewel leveranciers door de hele markt er alles aan doen om een efficiëntieslag te maken - zonder concessies te doen aan de kwaliteit van de dienstverlening en producten - is genoemde prijsstijging onontkoombaar. Daardoor worden we in 2023 geconfronteerd met prijsindexstijgingen van gemiddeld 10%. 

Facilitaire kosten

Naast de stijging van de kosten door indexering is er een incidentele overschrijding van de facilitaire kosten door noodzakelijke vervanging en uitbreiding van werkplekken, herinrichting van de vergadervleugel en uitgestelde kosten voor een kwaliteitscontrole van de extern gedigitaliseerde bouwvergunningendossiers (WOZ-transitie). Op het gebied van automatisering worden we in 2023 ook geconfronteerd met hogere kosten voor software, omdat de leveranciers van software in eigen beheer bij Equalit/gemeente (on premise) overstappen op software geïnstalleerd bij de leverancier (SAAS). De ontwikkeling van software On premise wordt daardoor stopgezet en we worden min of meer gedwongen over te stappen naar de SAASsoftware. Dit brengt naast structurele kostenverhoging ook eenmalig implementatiekosten met zich mee.

In de perspectievennota wordt voorgesteld om de begrotingsbedragen 2024 en volgende jaren voor de facilitaire kosten, informatiserings- en automatiseringskosten en de kern- en basisregistraties te verhogen.

Loonstijgingen CAO

Werkgevers en vakbonden hebben op 21 februari 2023 een principeakkoord bereikt over de nieuwe cao's voor de gemeentelijke sector. In de nieuwe cao's is een salarisstijging voor iedereen afgesproken, waarbij de nadruk ligt op medewerkers in de eerste schalen in het loongebouw. In de Programmabegroting 2023 is reeds rekening gehouden met een loonstijging van 7%. Op basis van het principeakkoord zal nog € 93.112 aan het budget worden toegevoegd. 

Indexatie exploitatiebijdrage zwembad Laco Hoogerheide

In 2015 is een overeenkomst gesloten met Laco BV met betrekking tot de exploitatie van het zwembad aan de Sportlaan in Hoogerheide. Op basis van de overeenkomst wordt de exploitatiebijdrage jaarlijks geïndexeerd, waarbij de indexering een combinatie is van loon- , energie- en algemene prijsontwikkeling. De indexatie van het energieonderdeel zorgt ervoor dat er sprake is van een buitenproportionele prijsstijging (€ 87.500).  Deze prijsstijging wordt opgevangen uit het budget voor de reservering van prijsstijgingen (Perspectievennota 2023-2026 / Meicirculaire 2022).

Indexatie vergoeding WVS inhuur kernteams team Wijk- & Dorpsbeheer

In 2019 is een groepsdetacheringsovereenkomst met het WVS gesloten waarbij medewerkers van het WVS participeren in de wijkteams van onze gemeente. De overeenkomst heeft een looptijd tot en met 2024. Op basis van de overeenkomst wordt de vergoeding voor de inhuur van de medewerkers jaarlijks geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindex (cpi) alle bestedingen van het CBS.  De indexatie voor 2023 leidt tot een hogere vergoeding (€ 57.000).  Deze indexatie van de vergoeding wordt opgevangen uit het budget voor de reservering van prijsstijgingen (Perspectievennota 2023-2026 / Meicirculaire 2022).

5.9 Personeel en organisatie

Terug naar navigatie - 5.9 Personeel en organisatie

Personele veerkracht

Afgelopen kwartalen is beroep gedaan op de reserve 'Personele veerkracht'.  Verwezen wordt naar de paragraaf 'Reserve Personele Veerkracht', waarin de mutaties worden toegelicht. 

Voormalig personeel

De gemeente heeft een uitkeringsverplichting voor een voormalige medewerker. De financiële gevolgen daarvan zijn voor het eerste halfjaar meegenomen in deze rapportage. 

Risico-Inventarisatie en Evaluatie

De voor de gemeente verplichte Risico-Inventarisatie en Evaluaties zijn vorig jaar uitgesteld en zullen dit jaar plaatsvinden.  Hiervoor is een bedrag van € 15.000 benodigd.