Conclusie en aandachtspunten

Conclusie
De Financiële tussenrapportage derde kwartaal 2022 sluit met een aan het einde van het jaar verwacht jaarrekeningresultaat van € 614.750. Het verschil met vorige kwartaalrapportage wordt veroorzaakt door een positief effect van de septembercirculaire minus een negatieve bijstelling van de gebundelde uitkering BUIG. Wij zijn in gesprek met het ministerie over deze verlaging. Wanneer overeenstemming komt over de verlaging dan zal deze naar verwachting pas volgend jaar kunnen worden geboekt.  

Met nadruk vermelden we daarbij dat dit de stand per 5 oktober 2022 betreft en deze een indicatie geeft van het te verwachten jaarrekeningresultaat.