Inleiding

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In onderstaande tabel betreffen de eerste vier kolommen de cijfers zoals op 5 oktober jl. geregistreerd in het financiële pakket. Kolom 5 betreft een prognose welke niet uit het financiële pakket komt, maar gebaseerd is op verwachtingen. 

Totaaloverzicht programma's

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht programma's
Totaaloverzicht programma´s
Product Bedrag Begroot op 05 oktober 2022 Bedrag Werkelijk Bedrag rechten en verplichtingen Stand per 05 oktober 2022 Prognose afwijking van de begroting
Sociaal Domein € -21.175.611 € -14.863.139 € -6.915.723 € -603.251 € -512.300
Ruimte € -1.262.442 € -1.444.036 € 402.381 € 220.787 € -348.009
Leefomgeving € -4.917.536 € -2.039.312 € -2.196.241 € 681.983 € 188.760
Economie € 327.884 € 22.044 € 325.439 € 19.599 € -
Bestuurskracht € 27.789.060 € 30.641.358 € -1.433.938 € 1.418.360 € 524.944
Totaal € 761.355 € 12.316.916 € -9.818.082 € 1.737.478 € -146.605

Toelichting en leeswijzer tabellen

Terug naar navigatie - Toelichting en leeswijzer tabellen

Bovenstaande tabel geeft de cijfers per programma weer voor de totale programmabegroting. In de navolgende paragrafen volgt een uitsplitsing van de programma’s naar de bijbehorende producten. Bovenstaande en navolgende tabellen zijn als volgt te lezen: Bedrag begroot toont het saldo per programma/product zoals dat opgenomen is in de (gewijzigde) programmabegroting 2022. Bedrag werkelijk bevat de uitgaven tot en met 5 oktober 2022. Bedrag rechten en verplichtingen bevat het saldo van de vastgelegde, nog verwachte inkomsten en uitgaven. Dit alles resulteert in de stand per 5 oktober 2022. De kolom prognose afwijking van de begroting bevat de verwachte afwijking ten opzichte van het begrotingssaldo (kolom 1).

Prognose resultaat 2022

Terug naar navigatie - Prognose resultaat 2022

In het overzicht hieronder is het verloop van het begrotingssaldo te zien sinds het vaststellen van de begrotingswijziging behorende bij de Financiële tussenrapportage tweede kwartaal 2022 op 19 mei 2022.  Met nadruk vermelden we daarbij dat dit de stand per 5 oktober 2022 betreft en deze een indicatie geeft van het te verwachten resultaat 2022. 

Begrotingssaldo na tweede kwartaalrapportage € 761.355 A
Begrotingswijzigingen 3e kwartaalrapportage 2022
Programma 1. Sociaal Domein € -68.559 Extra uitgaven Asiel en Inburgering Statushouders
Programma 2. Ruimte € -348.009 Instellen krediet Invoering Omgevingswet & extra middelen invoering Wet Kwaliteitsborging Bouw
Programma 3. Leefomgeving € -2.240 Voortzetting Bijenlandschap
Programma 4. Economie € -
Programma 5. Bestuurskracht € 521.944 Met name hogere algemene uitkering n.a.v. Septembercirculaire 2022
Totaal begrotingswijzigingen € 103.136 B
Actueel Begrotingssaldo incl. mutaties Q3 (A+B) € 864.491 C
Verwacht maar niet opgenomen in de begrotingswijziging
Programma 1. Sociaal Domein € -443.741 Met name verlaging Gebundelde uitkering (BUIG)
Programma 2. Ruimte € -
Programma 3. Leefomgeving € 191.000 Verwacht restant budget duurzaamheid. Restant wordt overgeheveld naar 2023.
Programma 4. Economie € -
Programma 5. Bestuurskracht € 3.000 Verwacht restant budget Voorlichting
Totaal prognose afwijking van de begroting € -249.741 D
Prognose resultaat 2022 (C+D) € 614.750 E