Financiële gevolgen van de coronacrisis

Financiële gevolgen van de coronacrisis Bedrag Q3 Bedrag Q2
Baten
Compensatie vanuit algemene uitkering * € 109.586 € 109.586
Budgetoverheveling 2021-> 2022 € 500.000 € 500.000
Extra teruggaaf middelen TOZO 2020 € 66.861 € 66.861
Specifieke uitkeringen* € 214.134 € 214.134
€ 890.581 € 890.581
Lasten Resteert
Compensatieregeling Cultuur € 95.074 € -4.404 € -500
Compensatieregeling Jeugd en jongeren € 14.257 € - € -
Organisatiekosten € -22.571 € -22.571
Vergoeding vaste lasten sportaccommodaties € -38.236 € -38.236
Ondersteuning uitvoering WMO € -92.472 € -59.000
Stelpost extra kosten verkiezingen € -21.516 € -21.516
COVID-19 onderwijsvertraging € -175.899 € -175.899
Impuls uitstroom bijstandsgerechtigden € -46.957 € -46.957
Eenmalige bijdragen € -5.566 € -5.566
Uitbreiding formatie buurtsportcoaches € -17.333 € -
€ -424.954 € -370.245
Via de kredieten:
Realisatie huisvesting Molenstichting en Heemkundekring Huijbergen € -15.000 € -15.000
€ -15.000 € -15.000
Restantbudget € 450.627 € 505.336
*) Zie voor een specificatie de tabel hieronder
Legenda kleuren:
Geoormerkte middelen (restant)

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

De belangrijkste aan corona gerelateerde inkomsten en uitgaven 2022 worden centraal bewaakt en geboekt. In het bovenstaande overzicht is de stand van zaken op 5 oktober 2022 opgenomen.

TOELICHTING BATEN

Algemene uitkering

De ontvangsten voor 2022 zijn geboekt zoals deze bij de decembercirculaire 2021 bekend zijn gemaakt. Deze middelen zijn vrij besteedbaar, hoewel het Rijk daarbij wel een bepaalde indeling heeft aangegeven. De meicirculaire 2022 noch de septembercirculaire 2022 hebben tot wijzigingen in deze uitkering geleid.

Specifieke uitkeringen

Voor 2022 zijn drie specifieke uitkeringen ontvangen. Zie hieronder voor een specificatie. Deze uitkeringen zijn aan de lastenkant geoormerkt.

 

TOELICHTING LASTEN

Cultuur en jeugd/jongeren gelden

In 2021 heeft het college besloten om bovengenoemde middelen vanuit het algemene deel van de algemene uitkering hiervoor te bestemmen. Organisaties binnen onze gemeente kunnen een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage m.b.t. deze activiteiten. Vooralsnog hanteren we dezelfde indeling en spelregels voor 2022. Dit jaar is tot nu toe 4.404 euro benut.

Organisatiekosten

Het college stelt budget beschikbaar voor de werkzaamheden als gevolg van de extra ambtelijke inzet die de coronapandemie met zich meebrengt.

Ondersteuning uitvoering Wmo

Het college stelt eenmalig budget ter beschikking voor de werkzaamheden als gevolg van de extra ambtelijke inzet die de coronapandemie met zich meebrengt. De extra inzet richtte zich voornamelijk op de tijdelijke extra capaciteit bij de Uitvoering Wmo. Nagekomen facturen over de inzet van 2021 zijn ten laste gebracht van het coronabudget.

Stelpost verkiezingen

Het geld dat in het algemene deel van de algemene uitkering is ontvangen voor het coronaproof organiseren van de afgelopen verkiezingen is hier aan de lastenzijde tot en met de eerste kwartaalrapportage ook geheel voor gereserveerd. Nu de facturen verwerkt zijn, zijn de daadwerkelijke kosten opgevoerd. 

Impuls uitstroom bijstandsgerechtigden

Gemeenten hebben de wettelijke taak om mensen met een bijstandsuitkering te activeren en waar mogelijk te begeleiden naar betaald werk. Door corona is er een achterstand op de inzet van trajecten. Dit is een van de oorzaken waardoor gemeenten in 2021 geld overhouden op de ontvangen coronagelden. Omdat resterende coronagelden 2021 opschuiven naar 2022, kunnen deze extra lasten in 2022 worden opgevangen. 

Eenmalige bijdragen

Vanuit het coronabudget heeft Stichting Grote Prijs Adrie van der Poel Hoogerheide een bijdrage ontvangen om de extra gemaakte kosten vanwege corona-toegangscontrole te compenseren.

Uitbreiding formatie buurtsportcoaches

De coronacrisis heeft het belang getoond van een gezonde leefstijl met voldoende beweging. Een groep personen die door het coronavirus zijn getroffen, zijn nog ernstig verzwakt. Zorgen voor sterke spieren en goed trainen in de herstelfase zijn belangrijk. Het college heeft budget beschikbaar gesteld om de formatie van de buurtsportcoaches tijdelijk uit te breiden.

Kredieten

Stichting Molen Johanna Huijbergen realiseert een onderkomen op het terrein van de Molen Johanna in Huijbergen. Door inkomstenderving als gevolg van de coronacrisis, bleek de stichting niet in staat alle kosten zelf te dragen. Vanuit het coronabudget heeft de stichting ter compensatie een bijdrage ontvangen.

Specificatie algemene uitkering Bedrag
t/m septembercirculaire 2022:
Gemeentelijk schuldenbeleid 2022 € 23.059
Bijzondere bijstand 2022 € 11.530
Aanvullend pakket re-integratie 2022 € 7.088
Impuls re-integratie 2022 € 20.889
Gemeenteraadsverkiezingen 2022 € 47.020
Totale (coronamiddelen) algemene uitkering € 109.586
Specifieke uitkeringen
COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen 2022 € 124.164
COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen 2021 € 51.735
Tegemoetkoming Vaste Lasten nov21-jan22 sportacc. € 38.236
Totale (coronamiddelen) specifieke uitkering € 214.135