Programma 5. Bestuurskracht

Totaaloverzicht programma 5

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht programma 5

In onderstaande tabel betreffen de kolommen 1 tot en met 4 de cijfers zoals op 5 oktober jl. geregistreerd in het financiële pakket. Kolom 5 betreft een prognose welke niet uit het financiële pakket komt, maar gebaseerd is op verwachtingen. 

Totaaloverzicht per product
Product Bedrag Begroot op 05 oktober 2022 Bedrag Werkelijk Bedrag rechten en verplichtingen Stand per 05 oktober 2022 Prognose afwijking van de begroting
5.1 Openbare orde en veiligheid € -1.918.511 € -1.869.612 € -50.478 € -1.579 € -8.218
5.2 Handhaving € -275.611 € -37.719 € -229.365 € 8.527 € -
5.3 Dienstverlening en burgerzaken € 111.694 € 68.347 € 102.993 € 59.646 € -30.000
5.4 Samenwerking en besturen € -1.989.746 € -1.548.532 € -352.300 € 88.914 € -4.050
5.5 Financiën € 35.396.348 € 34.411.177 € 2.263.710 € 1.278.539 € 611.392
5.6 Belastingen en heffingen € 5.525.710 € 5.472.980 € 83.216 € 30.485 € -38.230
5.7 Informatievoorziening en automatisering € -213.374 € -95.634 € -118.857 € -1.117 € -
5.8 Overhead € -7.738.180 € -4.951.672 € -2.617.528 € 168.980 € -
5.9 Personeel en organisatie € -1.065.505 € -780.101 € -515.327 € -229.924 € -8.950
5.10 Communicatie € -36.500 € -24.318 € - € 12.182 € 3.000
5.11 Juridische zaken € -7.265 € -3.559 € - € 3.706 € -
Totaal € 27.789.060 € 30.641.358 € -1.433.938 € 1.418.360 € 524.944

5.2 Handhaving

Terug naar navigatie - 5.2 Handhaving

Per 1 januari 2023 stopt de brede BOA-pool. Vanaf deze datum komt er een BOA bij de gemeente Woensdrecht in dienst. De laatste maanden in 2022 worden kosten verwacht in verband met de overdracht. Hiervoor is een begrotingswijziging doorgevoerd. In de meicirculaire is €32.000 voor extra BOA-capaciteit ontvangen. 

Het uitvoeringsprogramma 2022 is vanwege de grillige ontwikkeling van de corona pandemie naar best beschikbare inzichten geprogrammeerd, waarbij binnen de programmering flexibel kan worden geschoven binnen de aangewezen vakgebieden zonder dat dit direct effecten heeft op de beschikbare en daartoe geoormerkte middelen. Naast Covid-19 heeft ook de opvang van (Oekraïense) vluchtelingen prioriteit gekregen. Deze uren zijn apart verantwoord en worden successievelijk door het COA en het ‘Rijk’ vergoed. 

5.5 Financiën

Terug naar navigatie - 5.5 Financiën

Op dit product wordt een overschot verwacht. Dit overschot wordt vooral veroorzaakt door een positief effect van de septembercirculaire 2022.  

Coronabudget

In dit product wordt het coronabudget verantwoord, waarbij de middelen budgetneutraal worden opgenomen. We verwachten gereserveerd budget immers ook uit te geven. Verderop in deze rapportage is een aparte paragraaf opgenomen, waarin de stand van zaken nader wordt toegelicht.

Vluchtelingen Oekraïne

Binnen dit product worden ook de kosten met betrekking tot de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne verantwoord. Omdat het rijk hiervoor compensatie heeft toegezegd, zijn ook deze middelen (net als het coronabudget) in de eindejaarsverwachting budgetneutraal opgenomen.

Dividenduitkering PZEM NV,  kapitaalstorting in GBE Aqua BV en vorming bestemmingsreserve Aqua BV

In november 2021 heeft de ontvlechting van waterbedrijf Evides uit PZEM NV plaatsgevonden. GBE Aqua BV is opgericht en heeft de marktwaarde voor Evides betaald aan PZEM NV, in ruil voor de Evides aandelen. Ter financiering van deze transactie heeft Aqua BV een lening bij de BNG Bank NV afgesloten ter waarde van € 355 miljoen, waarvoor de provincie Zeeland garant staat. In de aandeelhoudersovereenkomst Aqua hebben de aandeelhouders zich verplicht de dividenden uit PZEM NV door te storten naar Aqua BV, tot het moment dat de Aqua BV haar lening voor de aankoop van de Evides aandelen heeft afgelost. Op basis van de huidige dividendprognose is de verwachting dat Aqua BV haar lening in 2027 geheel kan aflossen, zodat de aandeelhouders de dividenduitkeringen van PZEM NV vanaf 2027 vrij kunnen inzetten.

In 2022 heeft Woensdrecht dividend ontvangen van Aqua BV en PZEM NV. Het dividend Aqua BV bedraagt € 48.743 en is vrij beschikbaar. Over het dividend van Aqua BV is de raad geïnformeerd in de Financiële tussenrapportage 2e kwartaal 2022. Het dividend PZEM NV over het boekjaar 2021 bedraagt € 836.911 en dient doorgestort te worden naar Aqua BV. Van het dividend PZEM NV wordt 15 procent dividendbelasting ingehouden. De gemeente vordert de dividendbelasting terug bij de Belastingdienst. Als gevolg van de dividendbelasting vindt de betaling aan Aqua BV plaats in twee tranches: 85% (betaling eind juni 2022) en 15% ( betaling in het 4e kwart. 2022).

Tot het moment dat Aqua BV haar lening heeft afgelost zetten we de ontvangen dividenden direct in voor een kapitaalstorting in Aqua BV. De vermogensgroei die samenhangt met deze dividendontvangsten nemen we op in de nieuw te vormen bestemmingreserve ‘GBE Aqua BV’. De provincie Zeeland past dezelfde verantwoordingssystematiek toe. Deze verantwoordingssystematiek is afgestemd met accountant Baker Tilly NV en die heeft aangegeven dat er geen bezwaar is tegen deze verantwoordingssystematiek.

5.6 Belastingen en heffingen

Terug naar navigatie - 5.6 Belastingen en heffingen

Op 29 september 2022 heeft de gemeenteraad de 1e begrotingswijziging BWB 2022 en Achtste wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant behandeld. Het financieel effect van de 1e begrotingswijziging wordt conform het toen behandelde raadsvoorstel verwerkt in deze derde kwartaalrapportage.

5.8 Overhead

Terug naar navigatie - 5.8 Overhead

Het overschot wordt veroorzaakt door vrijgevallen vacatureruimte, welke middels de bij deze rapportage behorende begrotingswijziging toegevoegd wordt aan de reserve personele veerkracht.

5.10 Communicatie

Terug naar navigatie - 5.10 Communicatie

Het is niet de verwachting dat het volledige restant per 5 oktober dit jaar nog uitgegeven gaat worden. Naar verwachting resteert er aan het einde van het jaar 3.000 euro.

5.11 Juridische zaken

Terug naar navigatie - 5.11 Juridische zaken

Het budget is bestemd voor uitgaven behorende bij de werkzaamheden van de Commissie Bezwaarschriften, voornamelijk in de vorm van presentiegelden. De verwachting is dat het nu nog openstaande restantbedrag gebruikt zal worden voor zittingen in de resterende maanden van 2022.